Nowela, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu olejami opałowymi i olejami napędowymi przeznaczonymi do celów opałowych oraz pozostałymi ciekłymi paliwami opałowymi, została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, poinformowała jego Kancelaria.

Jak podała Kancelaria, w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wprowadzono m.in. zmiany, dzięki którym system monitorowania obejmie - obok przewozu olejów opałowych- także obrót olejami opałowymi, w tym obrót dokonywany bez ich fizycznego przemieszczenia, a także, pośrednio, zużycie tych wyrobów.

Nowela przewiduje, że przepisy obejmą dystrybucję olejów opałowych bez względu na status podmiotów nabywających olej, czyli także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Ponadto, podmioty zużywające olej opałowy oraz podmioty dokonujące sprzedaży oleju opałowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy podlegać będą obowiązkowi zgłoszenia rejestracyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych przeznaczonych do celów opałowych. Spod obowiązku rejestracji zostaną wyłączone podmioty nabywające oleje opałowe w punktach sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów.

Poza tym uproszczono system potwierdzania przeznaczenia oleju dla celów opałowych poprzez zastąpienie papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych systemem elektronicznym.

Z kolei zmiany w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzają, m. in.: definicje zużywającego podmiotu olejowego, pośredniczącego podmiotu olejowego i umowy okresowej, obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot olejowy i pośredniczący podmiot olejowy, określenie organów podatkowych właściwych w sprawach rejestracji zużywających pomiotów olejowych oraz pośredniczących podmiotów olejowych. Wprowadzono także regulacje dotyczące właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych w sprawach rejestracji dla zużywających podmiotów olejowych lub pośredniczących podmiotów olejowych i uprawienia organów skarbowych o charakterze weryfikacyjnym. Nałożono również obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego przez zużywający pomiot olejowy oraz pośredniczący podmiot olejowy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego a także obowiązek zgłaszania zmiany danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjny uproszczonym, wprowadzono także zasady stosowania obniżonych stawek akcyzy dla olejów opałowych oraz określono sposób postępowania w przypadku awarii systemu monitorowania przewozu i obrotu.

Ustawa modyfikuje również inne przepisy, które wpływać mogą na efektywność systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Nowelizacja ustawy – Prawo farmaceutyczne poszerza katalog podmiotów, które mogą strzec i przechowywać zatrzymane, zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, produkty lecznicze, wyroby medyczne lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także katalog danych zgłaszanych Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu pozwalających identyfikować te produkty. Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym poszerzają kompetencje organów skarbowych dokonujących kontroli drogowych środków transportu (przyznanie uprawnień do zatrzymania dowodu rejestracyjnego kontrolowanego pojazdu). Zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy wprowadzają odpowiedzialność karnoskarbową za niedokonanie zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego (obowiązek zgłoszenia wynika z nowo wprowadzanego art. 16b ustawy o podatku akcyzowym). Zgodnie ze zmianą ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie obowiązany do niezwłocznego powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu, wygaśnięciu albo zmianie koncesji dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie sprzedaży oleju opałowego.

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie 1 września 2019 r.