EWA MATYSZEWSKA

Od prawie roku obowiązuje nowa ustawa o podatku akcyzowym, która według jej autorów miała zapewnić pełną zgodność polskich przepisów z zakresu akcyzy z przepisami tzw. dyrektywy energetycznej (Dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r.). Czy cel został osiągnięty?

MARCIN ZIMNY*

Niestety, nie. Kwestia zgodności polskich przepisów akcyzowych z przepisami prawa wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dyrektywy energetycznej może znowu zostać przedstawiona ETS za sprawą produktów energetycznych podwójnego zastosowania.

Kiedy produkt energetyczny ma podwójne zastosowanie?

Produkt energetyczny ma podwójne zastosowanie, gdy jest wykorzystywany zarówno jako paliwo do ogrzewania, jak i w celach innych niż jako paliwo silnikowe i paliwo do ogrzewania. Wykorzystywanie produktów energetycznych do redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych uważa się za podwójne zastosowanie. Jednocześnie dyrektywa energetyczna wskazuje, że jej przepisy nie mają zastosowania do tego rodzaju wyrobów. Dyrektywa Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca Dyrektywę 92/12/EWG (dyrektywę horyzontalną) stanowi natomiast, że wyrobami akcyzowymi, do których mają zastosowanie ogólne zasady dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym, są m.in. produkty energetyczne i energia elektryczna objęte dyrektywą energetyczną.

Co to oznacza?

Oznacza to, że produkty energetyczne o podwójnym zastosowaniu nie są wyrobami akcyzowymi i nie mają do nich zastosowania wspólnotowe zasady opodatkowania akcyzą w myśl tej dyrektywy.

Jak tę kwestię reguluje polska ustawa?

Odwrotnie. Nasza ustawa za wyroby akcyzowe uważa również produkty energetyczne o podwójnym zastosowaniu i opodatkowuje je na tych samych zasadach co inne wyroby energetyczne.