ROZMOWA

● Na roczne rozliczenie PIT za 2008 rok zostało dwa dni. Kiedy najpóźniej można wysłać e-PIT-37 za 2008 rok, żeby zeznanie było złożone w terminie?

– Termin składania zeznań PIT za 2008 rok upływa 30 kwietnia 2009 r. Dotyczy on wszystkich zeznań rocznych, w tym także zeznań PIT-37 składanych drogą elektroniczną. Chciałbym podkreślić, że skuteczne złożenie PIT-37 za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga uzyskania urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO) – elektronicznego dowodu złożenia dokumentu do właściwego organu podatkowego. Proces ten może jednak zakończyć się niepowodzeniem wskutek błędu składającego zeznanie lub rozbieżności danych autoryzujących, które posiada podatnik z danymi w centralnej bazie danych.

● Co zatem zrobić?

– Nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem drogą elektroniczną zeznania PIT- 37 tak, aby zostawić sobie czas na awaryjne złożenie zeznania tradycyjną drogą. Przypominamy jednocześnie, że termin zapłaty podatku upływa 30 kwietnia, bez względu na to, kiedy złożymy zeznanie.

● Z czym podatnicy mają najwięcej problemów przy wypełnianiu e-PIT-37 za 2008 rok?

– Nieskuteczne przekazanie zeznania środkami komunikacji elektronicznej wynika najczęściej z faktu niewłaściwego zastosowania obowiązującej ścieżki czynności w formularzu interaktywnym lub z błędów przy podawaniu obligatoryjnych danych podatnika. W takim przypadku system generuje komunikat o błędzie danych autoryzujących podatnika.

● Jakie błędy pojawiają się najczęściej?

– Do najczęściej popełnianych błędów należą: nieprawidłowy NIP, np. zamiast własnego podany jest NIP małżonka lub pracodawcy (płatnika); błędny PESEL lub jego brak, np. jeśli w zgłoszeniu do właściwego urzędu skarbowego PESEL podano, a zaniechano tego wymogu w interaktywnym formularzu e-PIT-37 za 2008 rok; błędy literowe i znakowe odnośnie do danych imienia i nazwiska, np. zamiast Jacek to Jaeck; błędna formuła daty urodzenia, np. przestawienie miesiąca z dniem; błędnie wpisana kwota przychodu z 2007 roku lub jej brak.

Niektóre osoby nie wiedzą, jak dołączyć załącznik do formularza. Warto pamiętać, że czynność ta odbywa się automatycznie po wybraniu odpowiedniego rodzaju załącznika. Po prostu w polu PIT-O wystarczy wpisać: 1, jeśli dołączamy jeden taki załącznik, a on automatycznie wyświetli się do wypełnienia. Częstym błędem jest też używanie niewłaściwych klawiszy z klawiatury. Kwoty groszy są przyjmowane przez formularz po kropce, ale nie tej z klawiatury numerycznej. Taki znak jest dla formularza interaktywnego nieczytelny, ponieważ jest w nim stosowany amerykański system zapisu. Zdarza się też, że w ciągu roku podatnik zmienił miejsce zamieszkania i nie powiadomił o tym właściwego organu przez złożenie NIP-3. Wtedy przy złożeniu e-PIT-37 za 2008 rok podany przez podatnika nowy urząd skarbowy – właściwy dla zmienionego adresu podatnika – nie jest przez system uznawany za prawidłowy. Czasami jest też problem z wyborem właściwej jednostki terytorialnej ze słownika, szczególnie przy określaniu miast na prawach powiatu. Prawidłowo należy najpierw wybrać właściwy powiat z listy powiatów opisany jako M. (miasto), np. m. Gdańsk, wtedy na liście gmin pojawi się właściwa gmina, w tym przypadku m. Gdańsk.