ROZMOWA

● Ustawowy termin do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej jest terminem, w którym powinno nastąpić doręczenie interpretacji jej adresatowi – tak wyjaśnił NSA w uchwale z 4 listopada 2008 r. (sygn. akt I FPS 2/08). Dlaczego dochowanie tego terminu przez fiskusa jest ważne w praktyce?

– Dochowanie tego terminu ma kolosalne znaczenie dla skuteczności wydanej przez organ interpretacji. W razie uchybienia terminowi wiążące dla organu jest bowiem stanowisko podatnika przedstawione we wniosku (tzw. milcząca interpretacja).

● Co należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu tego terminu?

– Przy obliczaniu terminu do wydania (i doręczenia) interpretacji należy uwzględniać brzmienie art. 139 par. 4 Ordynacji podatkowej. Do tego terminu nie wlicza się zatem wymienionych w tym przepisie: terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

● Po wydaniu uchwały przez NSA organy upoważnione przez ministra finansów do wydawania interpretacji powołują się na tę regulację. Po co?

– By w nieformalny sposób doprowadzić do przedłużenia terminu do wydania i doręczenia interpretacji ponad trzy miesiące.