Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) podatek z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez podatników cudzoziemców (nierezydentów) m.in. z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, wynosi 20 proc. przychodów. Jak będzie u osób fizycznych?

- Identycznie, co potwierdza art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT).

Co oznacza użytkowanie urządzenia przemysłowego?

- Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje, że użyte w ustawie podatkowej pojęcie użytkowanie należy rozumieć szerzej niż uregulowane w art. 252 i następnych kodeksu cywilnego ograniczone prawo rzeczowe.

W wyroku z 6 grudnia 1996 r. (sygn. akt III SA 1091/94) NSA uznał, że termin ten rozumiany być może wyłącznie jako używanie rzeczy. Zaś w wyroku z 11 października 1995 r. (sygn. akt SA/Ka 1386/94NSA) czytamy, że użytkowanie w prawie podatkowym oznacza to samo co używanie, bez względu na to, na jakim tytule prawnym używanie rzeczy jest oparte.

W wyroku z 12 stycznia 1996 r. (sygn. akt SA/Gd 2627/94) NSA uznał, że określenie to jest pojęciem szerszym, obejmującym wynajęcie, wydzierżawienie lub inne korzystanie z takiego urządzenia na podstawie zawartych w tym zakresie umów cywilnoprawnych.

Zatem uzyskanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez nierezydenta przychodu z tytułu wynajmu środka transportu (a więc także samochodu, bez względu na jego rodzaj) podlega - co do zasady - opodatkowaniu.

Jakie obowiązki ma polski podatnik wypłacający należność?

- Dla polskiego podmiotu wypłacającego należność oznacza to konieczność poboru zryczałtowanego podatku dochodowego według 20-proc. stawki wynikającej z ustaw o CIT i o PIT.