- Przepisy podatkowe nie nakładają na bliskich osoby zmarłej obowiązku złożenia za niego rocznego zeznania podatkowego, a kwestie dotyczące rozliczenia PIT w przypadku śmierci podatnika w trakcie roku podatkowego regulują przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi, jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy poinformuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Jeżeli spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej informacji powinien zawiadomić organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków. Po upływie tego terminu organ podatkowy doręczy spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę.

● Czy podatnik może rozliczyć się wspólnie ze zmarłym małżonkiem?

- Tak. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków może złożyć podatnik (wdowa, wdowiec), który zawarł związek małżeński przed 2008 rokiem, a jego małżonek zmarł w trakcie 2008 roku, lub pozostawał w związku małżeńskim przez cały 2008 rok, a jego małżonek zmarł w 2009 roku przed złożeniem zeznania podatkowego za rok poprzedni.

● Czy dokonując rozliczenia ze zmarłym małżonkiem, podatnik w PIT uwzględnia również zarobki zmarłego?

- W składanym zeznaniu wypełnia się zarówno pozycję podatnik, jak i pozycję małżonek, czyli w zeznaniu uwzględnia się także dochody zmarłego podatnika, a podatek liczy się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków podatnik (wdowa, wdowiec) musi złożyć nie później niż 30 kwietnia 2009 r. dla rozliczeń za rok 2008. Łączne opodatkowanie dochodów małżonków stanowi preferencję podatkową. Aby z niej skorzystać, należy spełnić wszystkie warunki określone przez ustawodawcę związane ze wspólnością majątkową oraz formą opłacania podatku przez małżonków. Są one opisane w broszurze informacyjnej do zeznania.