W omawianej sprawie organy podatkowe wydały decyzje o zabezpieczeniu na majątku podatnika zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z postępowaniem o nieujawnione źródła przychodów. W praktyce naczelnik urzędu skarbowego zajął rachunek bankowy skarżącego. Ponieważ podatnik odwołał się od decyzji zabezpieczającej, wydłużyło się postępowanie. Dyrektor izby skarbowej uchylił tę decyzję i skierował ją do ponownego rozpoznania. Gdy sprawa wróciła do organu I instancji, naczelnik urzędu skarbowego wydał postanowienie o przedłużeniu terminu zabezpieczenia na majątku skarżącego. Z przedłużeniem nie zgodził się jednak skarżący.

Sąd wyjaśnił, że naczelnik urzędu skarbowego miał prawo do przedłużenia zabezpieczenia na majątku podatnika. Jak wynika z art. 159 par. 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn.zm.), organ egzekucyjny (naczelnik urzędu skarbowego) na żądanie zobowiązanego (w omawianej sprawie skarżącego) może uchylić zabezpieczenie pod warunkami określonymi w dalszej części tego przepisu. Dla omawianej sprawy istotny jest par. 2, z którego wynika, że termin zabezpieczenia może być przez organ egzekucyjny przedłużony na wniosek wierzyciela, jeżeli z uzasadnionych przyczyn postępowanie egzekucyjne nie mogło być wszczęte. Jednak termin wszczęcia postępowania egzekucyjnego co do obowiązku o charakterze niepieniężnym może być przedłużony tylko o okres do trzech miesięcy.

Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie przedłużenia terminu lub odmowy przedłużenia tego terminu służy wierzycielowi i zobowiązanemu zażalenie.

Sąd podkreślił więc, że aby przedłużyć zobowiązanie, konieczny jest wniosek wierzyciela do organu egzekucyjnego.

W omawianej sprawie jedną i drugą funkcję pełnił jednak naczelnik urzędu skarbowego. Sąd orzekł więc, że wymóg skierowania wniosku został spełniony w drodze wewnętrznej korespondencji komórek organizacyjnych urzędu skarbowego. Organ podatkowy nie musiał sam sobie przesyłać wniosku np. pocztą.

Wyrok jest nieprawomocny.

Zabezpieczenie majątku
Decyzja o zabezpieczeniu na majątku podatnika wygasa:
1)  po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego;
2) z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego;
3) z dniem doręczenia decyzji o wysokości zwrotu podatku.

Wyrok WSA w Gliwicach z 17 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Gl 364/11.