W najnowszym orzecznictwie sądowym zapadają wyroki niekorzystne dla właścicieli zbiorników na gaz.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 510/11) orzekł, że zbiornik na gaz ciekły jest budowlą i należy go opodatkować podatkiem od nieruchomości. Sąd uzasadnił, że skoro zbiornik na gaz płynny nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury, to zgodnie z przepisami prawa budowlanego należy go traktować jako budowlę.

Stanowisko WSA w Krakowie potwierdziły inne sądy, w tym np. WSA w Gliwicach, w wyrokach z 12 maja 2011 r. (sygn. akt I SA/Gl 70/11, prawomocny) oraz 26 października 2011 r. (sygn. akt I SA/Gl 855/11, nieprawomocny). Sąd wyjaśnił, że zbiornik jest urządzeniem technicznym. Za urządzenie budowlane należy uznać urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Chodzi np. o przyłącza, urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. W efekcie zbiornik na gaz trzeba opodatkować.

2 proc. wynosi maksymalna stawka podatku od nieruchomości od budowli

Sądy zwracają też uwagę, że to, że sam zbiornik na gaz nie powstaje w procesie określonym w prawie budowlanym, nie oznacza, że zbiornik nie będzie podlegał podatkowi.

WSA we Wrocławiu (wyrok z 4 sierpnia 2011 r., sygn. akt 948/11, prawomocny) orzekł z kolei, że podatnikiem podatku od nieruchomości jest właściciel lub posiadacz samoistny zbiornika LPG. Sąd wyjaśnił, że mimo że zbiornik LPG jest rzeczą ruchomą, to jednak, zgodnie z art. 191 kodeksu cywilnego, własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową. A zatem, aby uznać, że właściciel nieruchomości nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości od zbiornika LPG, należy udowodnić, że zbiornik jako element instalacji zbiornikowej na gaz płynny nie należy do właściciela nieruchomości. Sądy orzekają, że musi to udowodnić organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) wydający decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości lub prowadzący postępowanie wobec firmy.