Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej otrzymuje przychód dopiero w momencie wypłaty udziału w zysku, czyli dywidendy. Momentem powstania obowiązku podatkowego jest moment podjęcia uchwały o wypłacie zysku, a nie samo bycie akcjonariuszem w tej spółce.

Sąd uznał stanowisko ministra finansów za nieprawidłowe. Minister twierdził, że akcjonariusz spółki miał obowiązek wpłacania co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Przepis ten stanowi, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali.

Zdaniem skarżącego, któremu rację przyznał sąd, powyższy przepis nie ma zastosowania do akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Skarżący powołał się również na wcześniejsze orzecznictwo dotyczące tego problemu, m.in. wyrok WSA w Warszawie z 5 marca 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 1626/09). Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 2682/10 i 2683/10