Spółka korzystała z usług doradczych mieszkańca Monako w zakresie prognozowania trendów na rynku IT. Spółka wystąpiła o interpretację podatkową, zadając pytanie, czy jest zobowiązana do obliczenia i pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego rezydentowi Monako z tytułu świadczenia na jej rzecz usług doradczych. Spółka podkreśliła, że zgodnie z umową i stanem faktycznym usługi te wykonywane są poza Polską, a osoba je wykonująca nie prowadzi w Polsce działalności gospodarczej. W związku z tym spółka uważa, że nie powinna pobierać podatku dochodowego od wypłacanego wynagrodzenia. Jej zdaniem, mimo że z art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wynika obowiązek poboru podatku od dochodów z tytułu m.in. świadczeń doradczych, uzyskanych w Polsce przez osoby niemające tu miejsca zamieszkania, to zgodnie z art. 3 ust. 2a tej ustawy przesłanką opodatkowania dochodów nierezydentów w Polsce jest osiągnięcie tych dochodów na jej terytorium.

Organ podatkowy uznał jednak, że spółka ma obowiązek pobrać od wypłacanego wynagrodzenia z tytułu świadczeń doradczych 20-proc. podatek.

Spółka zaskarżyła tę interpretację do sądu, ale wojewódzki sąd administracyjny przyznał rację fiskusowi, wskazując, że wykonywanie na terytorium Polski pracy, działalności wykonywanej osobiście i działalności gospodarczej nie może być rozumiane wyłącznie jako stricte przebywanie na tym terytorium.

Dopiero kasacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego okazała się dla spółki korzystna. NSA uznał, że spółka nie musi pobierać podatku od wypłacanego wynagrodzenia. Sędzia Stanisław Bogucki w ustnym uzasadnieniu podkreślił, że należy rozróżnić pojęcie dochodów osiąganych na danym terytorium od dochodów otrzymanych na danych terytorium.

Sąd potwierdził tezę, że przez pojęcie „terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów” należy rozumieć miejsce, gdzie dokonują się czynności lub położone są nieruchomości (źródło), które generują dochód i są jego przyczyną sprawczą. Czynnością taką nie jest wypłata pieniędzy, wypłata jest elementem finalnym całego procesu osiągania dochodu. Nie można pojęcia dochody osiągane utożsamiać z pojęciem dochody wypłacane, pochodzące, otrzymywane z terytorium Polski.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 138/10

20 proc. wynosi zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych w Polsce przez podmioty zagraniczne