WSA w Warszawie orzekł wczoraj na korzyść PZU, która poniosła wydatki związane z ugodą z Eureko. Umowę ugody i dezinwestycji (tak nazywała się umowa) podpisały cztery strony, w tym Skarb Państwa i skarżąca spółka. Umowa regulowała kompleksowo wiele sporów i konfliktów między stronami. W związku z tą umową skarżąca spółka musiała pokryć koszty własne i wydatki związane z przygotowaniem, podpisaniem i wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy.

W szczególności poniosła koszty doradztwa finansowego oraz koszty usług prawnych. PZU wystąpiła więc z wnioskiem o interpretację. Chciała wiedzieć, czy może zaliczyć wydatki związane z umową do kosztów uzyskania przychodów w dniu, w którym ujęto te koszty w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury VAT lub innego dokumentu księgowego w przypadku braku faktury VAT.

Organ podatkowy odmówił spółce prawa do zaliczenia spornych wydatków do kosztów podatkowych, argumentując, że spór dotyczący ugody toczyły głównie Skarb Państwa oraz Eureko, a spółka jedynie zaangażowała się w ten spór.

Sąd podzielił pogląd spółki, która uzasadniała, że były to racjonalne wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 2593/10