Naczelny Sąd Administracyjny we wczorajszym postanowieniu nie uwzględnił wniosku spółki o uzupełnienie pisemnego uzasadnienia wyroku NSA, ponieważ uznał, że przepisy nie pozwalają na zmianę treści uzasadnienia.

Skarżąca spółka wniosła o uzupełnienie uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w trybie art. 157 par. 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Jak wynika z przepisu, strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Jak uznał NSA w wydanym wczoraj postanowieniu, w trybie tego przepisu nie można zmienić (uzupełnić) uzasadnienia wyroku.

Wcześniej spółka zaskarżyła wyrok WSA, który był dla niej korzystny (uchylał interpretację ministra finansów), ale jego uzasadnienie nie zgadzało się ze stanowiskiem spółki. 10 lutego 2010 r. NSA wydał prawomocny wyrok oddalający skargę spółki ze względu na fakt, że WSA uchylił interpretację indywidualną. W ustnym uzasadnieniu sędzia sprawozdawca przyznał, że uzasadnienie wyroku jest wadliwe. Jednak przed napisaniem uzasadnienia pisemnego zmarł. W pisemnym uzasadnieniu wyroku, napisanym przez inną osobę, określono, że uzasadnienie sądu I instancji było prawidłowe. W takiej sytuacji spółka złożyła do NSA wniosek o uzupełnienie uzasadnienia wyroku, uznając, że uzasadnienie pisemne nie odpowiada ustnym motywom przedstawionym po ogłoszeniu wyroku. Jak podkreślała na wczorajszej rozprawie pełnomocnik skarżącej, mimo że sprawa dotyczy interpretacji indywidualnej, to ma fundamentalne znaczenie dla istnienia spółki. Postanowienie NSA jest prawomocne.

Sygn. akt I FSK 1956/08