Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że abonament medyczny będzie stanowił przychód pracownika, ale jedynie w części, która stanowi opłatę za dodatkowe świadczenia medyczne. Natomiast część abonamentu, która jest opłatą za świadczenia zdrowotne, które pracodawca ma obowiązek ponosić na podstawie kodeksu pracy, nie stanowi przychodu pracownika.

Sprawa rozpatrzona przez warszawski sąd różni się więc od dotychczasowych spraw rozstrzyganych przez sądy administracyjne.

W omawianym wyroku skarżąca spółka wyjaśniła, że zawarła umowę z jednym z centrów medycznych na zapewnienie świadczeń medycznych pracowników oraz ich rodzin. Ustalono, że pracodawca będzie ponosił ryczałtową opłatę miesięczną w wysokości 100,50 zł. W umowie określono także, że 90 proc. ryczałtu stanowi opłatę za badania medycyny pracy oraz inne badania, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi na podstawie kodeksu pracy. Pozostałe 10 proc. ryczałtu jest opłatą za inne podstawowe świadczenia medyczne. Spółka twierdziła, że w takim stanie faktycznym nie można ustalić, z jakich świadczeń korzystają poszczególni pracownicy. Spółka tego nie weryfikuje. Jej zdaniem u pracowników nie powstanie więc opodatkowany przychód. Z takim stanowiskiem nie zgodzili się jednak minister finansów oraz sąd. WSA potwierdził interpretację ministra, że kwota stanowiąca 90 proc. ryczałtu przeznaczana na świadczenia medycyny pracy i profilaktyczne nie będzie przychodem pracownika. Przychodem takim będzie jednak pozostałe 10 proc. ryczałtu, a także pełna kwota ryczałtu opłacana za członków rodziny. Sąd stwierdził, że będzie to przychód ze stosunku pracy. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 530/09