ORZECZENIE

Trybunał Konstytucyjny uznał, że minister finansów nie naruszył prawa, nakładając na podatników akcyzy obowiązek uzgadniania z organami celnymi sposobu prowadzenia ewidencji. W ocenie Trybunału przez pojęcie sposób prowadzenia ewidencji rozumie się nie tylko elementy statyczne, czyli to, co ewidencja powinna zawierać. Sposób prowadzenia odnosi się też do jej formy oraz trybu zagwarantowania jej formalnej poprawności. Minister nie przekroczył upoważnienia ustawowego, a podatnik nie został obciążony dodatkowymi obowiązkami.

Trybunał nie zgodził się, że zakwestionowany przepis był niejasny i wieloznaczny. Co więcej tryb kontroli sposobu prowadzenia ewidencji pełnił funkcję ochronną, bo pomagał wyeliminować nieprawidłowości przed przystąpieniem do jej prowadzenia.

Orzeczenie dotyczyło par. 8 rozporządzenia ministra finansów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 74, poz. 668 z późn. zm.). Wprowadził on obowiązek uzgodnienia, a następnie pisemnego zatwierdzenia wzoru ewidencji przez organ celny.

Sygn. akt P 58/07