ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując interpretację podatkową, odmówił prawa do zwrotu VAT związanego z zakupem materiałów budowlanych podatnikowi, który wykorzystał je do rozbudowy gospodarstwa agroturystycznego. Celem wprowadzenia ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym była pomoc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Sąd podkreślił, że w rozpatrywanej sprawie zamierzeniem podatnika była rozbudowa bazy noclegowej i zaplecza rekreacyjnego dla celów agroturystyki i nie ma znaczenia, że inwestycja obejmowała też prywatną część mieszkalną. Nie był to cel mieszkaniowy.

Sąd wskazał na zasadę powszechności opodatkowania i uznał, że przepisy o zwrocie są od niej wyjątkiem, a przy każdej preferencji o takim charakterze przepisy należy interpretować ściśle. Nie można wymagać od organów podatkowych, aby ustalały, w jakiej części wydatki były związane z potrzebami mieszkaniowymi, a w jakiej służyły innym celom podatnika. Sąd uznał, że podatnikowi w ogóle nie przysługiwał zwrot VAT, zwłaszcza że inwestycję częściowo sfinansowano z programu SAPARD.

Interpretacja NSA dotyczyła podatnika, który wnosił o zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych. Do wniosku dołączył decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, kopie faktur VAT. Przedstawił też umowę o dofinansowaniu z programu SAPARD.

Organy podatkowe ograniczyły zwrot do wydatków niezakwalifikowanych do programu SAPARD. Sąd I instancji nakazał organom zbadać, czy budynek lub jego część służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora. Jeżeli tak, to w tej części wydatki na jego wznoszenie, remont, modernizację uprawniają do zwrotu VAT. W ocenie sądu I instancji budynek nie traci charakteru mieszkalnego, nawet gdy w części zostanie zajęty na działalność agroturystyczną.

NSA uchylił jednak ten wyrok i sprawa trafi do ponownego rozpoznania.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 279/08