ORZECZENIE

W przypadku kradzieży towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) do zastosowania zerowej stawki VAT wystarczy udokumentować, że kradzież nastąpiła poza terytorium kraju. W sytuacji kradzieży towaru poza terytorium kraju, z którego towar jest wywożony, nie jest konieczne posiadanie potwierdzeń odbioru przez odbiorcę.

Wojewódzki sąd administracyjny powołał się na art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0 proc. pod jednym warunkiem. Podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy musi mieć w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Przepisy ustawy określają, jakie to muszą być dokumenty.

Spółka dokonuje dostawy towarów do innych krajów Unii Europejskiej. Ryzyko związane z utratą towaru lub uszkodzeniami przechodzi na kupującego. Towar jest ładowany na ciężarówkę i transportowany do innego kraju UE. Zdarza się, że za granicą dochodzi do kradzieży. Spółka jest w stanie zidentyfikować miejsce kradzieży na podstawie dokumentów policyjnych. Ma również faktury VAT, dokumenty przewozowe oraz potwierdzenie zapłaty za towar. Zarówno dostawca, jak i odbiorca są zarejestrowani jako podatnicy VAT UE. Sąd uznał więc, że w takiej sytuacji, mimo że spółka nie posiadała potwierdzeń odbioru towaru, może zastosować stawkę zerową VAT, bo jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez WDT rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Sygn. akt III SA/Wa 3448/08, nieprawomocny