Normy szacunkowe, które będą obowiązywały w 2009 roku, ogłosił minister finansów w rozporządzeniu w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2008 r. nr 173, poz. 1073). Skutkiem tych zmian będzie wzrost podatku, który będą musieli odprowadzić fiskusowi rolnicy prowadzący działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych. Najistotniejszą częścią rozporządzenia jest załącznik, w którym określono rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej oraz normy szacunkowe dochodu rocznego. Pozostałe przepisy dotyczące opodatkowania działów specjalnych nie zmieniają się. Warto jednak wiedzieć, jakie zasady muszą stosować podatnicy.

Nowe normy

Z analizy norm, które zaczną obowiązywać w przyszłym roku, wynika, że większość wzrośnie nieznacznie.

Jedynie dwie normy pozostaną na niezmienionym poziomie. Chodzi o wylęgarnię kurcząt i kaczek, które zarówno teraz, jak i po nowym roku wyniosą odpowiednio 1 gr i 2 gr za sztukę.

Nieznacznie wzrośnie norma szacunkowa dochodu rocznego w przypadku kurcząt powyżej 100 szt. Obecnie wynosi ona 11 gr za sztukę, a w przyszłym roku wyniesie 12 gr za sztukę. Podobnie wyglądają normy dla pozostałych działów drobiu rzeźnego powyżej 100 szt. Norma dla kaczek, która obecnie wynosi 26 gr za sztukę, wzrośnie do 29 gr, a norma dla indyków wzrośnie z obecnych 61 gr do 69 gr.

Wysokie wzrosty norm minister ustalił dla drobiu nieśnego powyżej 80 szt. Obecnie norma dla kur nieśnych w stadzie reprodukcyjnym wynosi 1 zł 40 gr za sztukę, a po nowym roku trzeba będzie zapłacić 2 zł 71 gr, co oznacza realny wzrost niemal o 100 proc. W przypadku kur mięsnych w stadzie reprodukcyjnym skok normy nie będzie tak duży. Obecna norma w wysokości 2 zł 2 gr wzrośnie do 2 zł 28 gr.

Najwyższe nominalnie wzrosty norm nastąpią w przypadku uprawy roślin in vitro (z obecnych 145 zł 43 gr za 1 mkw. powierzchni półek do 164 zł 5 gr), krów powyżej 5 sztuk (obecnie 242 zł 37 gr za sztukę, w 2009 roku - 273 zł 39 gr), koni rzeźnych (obecnie 363 zł 57 gr za sztukę, w 2009 roku - 410 zł 11 gr) oraz koni hodowlanych (obecnie 290 zł 85 gr za sztukę stada podstawowego, w 2009 roku 328 zł 8 gr).

Normy szacunkowe stosują rolnicy prowadzący działalność rolniczą i osiągający dochody z działów specjalnych, czyli: upraw w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, upraw grzybów i ich grzybni, hodowli i chowu drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarni drobiu, hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, produkcji jedwabników, upraw roślin in vitro, prowadzenia pasiek, hodowli entomofagów, dżdżownic oraz hodowli i chowu innych zwierząt poza gospodarstwem. Normy te są jednak istotne dla podatników, którzy wybrali ryczałtowo-szacunkową metodę ustalania dochodu. Tacy rolnicy muszą zatem płacić podatek dochodowy według norm szacunkowych ogłaszanych przez ministra finansów w rozporządzeniu. Generalnie jednak przychody z działalności rolniczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a podatkiem rolnym. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Definicja w praktyce

Rozróżnienie to jest istotne dla prawidłowego określenia obowiązków podatkowych rolników. Rolnicy prowadzący działy specjalne mogą bowiem wybrać inną metodę rozliczeń, czyli na podstawie ksiąg przychodów. Jeśli chcą rozliczać przychody na podstawie ksiąg, muszą jednak zgłosić taki zamiar właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego i to przed rozpoczęciem roku podatkowego lub przed rozpoczęciem działalności zaliczanej do działów specjalnych produkcji rolnej. Podatnicy co do zasady mają obowiązek złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji o rodzajach i rozmiarach produkcji, które mają zamiar osiągnąć w przyszłym roku. Na podstawie tej informacji naczelnik urzędu ustala wysokość zaliczki, którą podatnik ma obowiązek płacić w następnym roku. Zaliczki należy uiszczać od momentu rozpoczęcia działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, a nie w momencie uzyskania pierwszego dochodu z tego źródła.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2008 r. nr 173, poz. 1073) zacznie obowiązywać 1 stycznia 2009 r.