Na razie jest to projekt założeń do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Resort przyznaje, że w ten sposób chce odpowiedzieć na postulaty przedsiębiorców. Celem ma być uproszczenie przepisów i zniesienie niektórych uciążliwych obowiązków administracyjnych.

Ale przy okazji mają być też załatane luki w przepisach.

Koniec skrętów

Przede wszystkim ma być rozwiązany problem tańszych papierosów wytwarzanych samodzielnie przez klientów. Chodzi o sklepy, w których przedsiębiorcy oferują możliwość odpłatnego skorzystania z maszyny do napełniania gilz papierosowych. Klienci płacą w nich za tytoń i za możliwość samodzielnego skręcenia papierosów na własny użytek.

Z obecnych regulacji nie wynika, aby z tego tytułu klient miał jakiekolwiek obowiązki podatkowe. Daniny nie płaci także właściciel sklepu.

Resort zdaje sobie sprawę z tego, że w praktyce taki scenariusz jest fikcją i ma na celu tylko podatkowe oszczędności. Zaproponowane zmiany mają ten problem rozwiązać.

Resort chce, aby takie wytwarzanie papierosów było traktowane jako opodatkowana produkcja wyrobów akcyzowych. Podatnikiem akcyzy z tego tytułu będzie zarówno konsument, który obsługuje maszynę do skręcania papierosów, jak i właściciel sklepu.

Wystarczy jednak, że daninę zapłaci jeden z nich.

Konsekwencją zmian ma być także obowiązek oznaczania skrętów znakami akcyzy.

MF chce także walczyć z wykorzystaniem cygar imprezowych do skręcania papierosów. Stawka akcyzy ma się nie zmienić (280,25 zł), ale będzie uzależniona od wagi cygara, a nie – jak obecnie – od sztuki.

Zwolnienie dla karetek

Resort proponuje natomiast objąć zwolnieniem zakup ambulansów. Producenci ambulansów niejednokrotnie zwracali uwagę, że działania urzędów celnych doprowadzą ich firmy do bankructwa. Organy podatkowe klasyfikują bowiem pojazdy sanitarne wykorzystywane w ratownictwie medycznym do tego samego kodu, co samochody osobowe – pojazdy przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (CN 8703). Obecnie podatku nie trzeba płacić jedynie od samochodów przeznaczonych dla straży pożarnej czy policji, ponieważ są one uznawane za pojazdy specjalistyczne.

Uproszczenie procedur

Założenia przewidują cały pakiet uproszczeń dla niemal wszystkich podatników akcyzy.

Między innymi ma być wydłużony termin na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy na wyroby spirytusowe i winiarskie – z 30 do 60 dni, a w przypadku wyrobów tytoniowych – z 31 stycznia do końca lutego.

Kolejne udogodnienie ma dotyczyć podmiotów, które rozpoczynają działalność lub chcą ją zawiesić. Obecnie podmioty posiadające zezwolenia akcyzowe muszą powiadomić naczelnika urzędu celnego o niepodjęciu działalności w terminie 3 miesięcy po uzyskaniu zezwolenia oraz o przerwaniu działalności na czas dłuższy niż 3 miesiące. Jeśli tego nie zrobią, to automatycznie urząd cofa im zezwolenie, co powoduje, że przez 3 kolejne lata w ogóle nie mogą uzyskać nowego.

Resort zamierza usunąć przepisy, które nakładają na naczelnika urzędu celnego obowiązek cofnięcia zezwolenia akcyzowego, gdy podatnik w ciągu 3 miesięcy nie podejmie działalności lub przerwie ją na czas dłuższy niż kwartał i nie powiadomi o tym organu.

MF chce także zrezygnować z obowiązku składania przez podmioty prowadzące składy podatkowe informacji o wyrobach akcyzowych (formularze INF). Dziś taką informację trzeba przekazywać co miesiąc naczelnikowi urzędu celnego, mimo że te same dane są ujmowane w ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonych przez podmioty prowadzące składy podatkowe. Przedsiębiorcy podkreślają, że te same dane muszą przekazywać fiskusowi dwukrotnie.

Zmniejszone mają być też progi obrotów oraz wielkości powierzchni magazynowych, od których uzależnione jest wydanie pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Obniżenie progów spowoduje, że większa ilość podmiotów będzie mogła prowadzić działalność w formie składu podatkowego typu magazynowego.

Zwiększy się jednocześnie liczba podmiotów, które mogą nakładać znaki akcyzy.

Nowy rejestr

Kolejna zmiana ma związek z nieprawidłowościami dotyczącymi opodatkowania suszu tytoniowego, ujawnionymi przez Służbę Celną w 2013 i 2014 r. Oszustwa polegają m.in. na fikcyjnej sprzedaży suszu do innych krajów unijnych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych albo sprzedaży bez znaków akcyzy innym podmiotom niż prowadzące skład podatkowy bądź mające status pośredniczących podmiotów tytoniowych (PPT).

Innym pomysłem oszustów jest fikcyjne niszczenie suszu, który potem jest nielegalnie wprowadzany do obrotu. Dochodzi też do transakcji łańcuchowych, w których najczęściej ostatni podmiot okazuje się niewypłacalny. Resort ocenił, że budżet państwa stracił już z tego tytułu ponad 118 mln zł.

Aby zapobiec takim oszustwom, MF proponuje wprowadzenie nowych obowiązków dla PPT. Chce, aby miały one obowiązek rejestracji, co pozwoli na lepszą kontrolę nad ich funkcjonowaniem i wyeliminowanie istnienia słupów.

Po zmianach PPT będą także musiały prowadzić ewidencję suszu tytoniowego. Dodatkowo MF chce, aby jako warunek dokonania wpisu do rejestru PPT składały obowiązkowe zabezpieczenie akcyzowe. Ma być ono równe maksymalnej sumie zobowiązania podatkowego, które może powstać w wyniku sprzedaży suszu innym podmiotom niż PPT bądź przedsiębiorcom prowadzącym składy podatkowe lub w wyniku jego zużycia na własne potrzeby.

Podmiot, który nie spełni warunków uzyskania wpisu (np. nie wpłaci zabezpieczenia), nie zostanie zarejestrowany jako PPT. Może też zostać wykreślony z rejestru, gdy będzie prowadzić działalność niezgodną z przepisami prawa.

Ministerstwo zastrzegło, że przepisy dotyczące ewidencji suszu i innych dokumentacji powinny wejść w życie od 1 stycznia roku następującego po tym, w którym wejdzie w życie ustawa nowelizująca.

Generalnie resort przewiduje, że zmiany mają zacząć obowiązywać od 30 czerwca 2015 r.

Zmiany ułatwią prowadzenie działalności w branżach akcyzowych

Opublikowane zmiany stanowią pozytywny przełom w myśleniu Ministerstwa Finansów o podatku akcyzowym. Przede wszystkim zawierają wiele ułatwień w prowadzeniu działalności większości branż akcyzowych (eliminują dublowanie się podwójnych obowiązków administracyjnych) czy ograniczają koszty prowadzenia działalności (niższe zabezpieczenia). Dodatkowo MF stara się rozstrzygać wątpliwości, jakie występowały dotychczas, m.in. poprzez uregulowanie zasad obrotu wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym. Co równie ważne, projekt nie dotyka kwestii stawek akcyzy, które zawsze budzą emocje. Dlatego należy kibicować MF, aby doprowadziło swoje działania do końca.

Etap legislacyjny

Projekt założeń przekazany do konsultacji