dr Janusz Marciniuk doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy Zatrudnianie przez firmę przedstawicieli handlowych może wiązać się z obowiązkiem składania informacji CIT-ST. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłaty zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wzory takich informacji (CIT-ST i CIT-ST/A) zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Składane informacje są podstawą rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakłady (oddziały) położone na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego niż jednostka samorządu terytorialnego, na której terenie ma siedzibę, to odpowiednia część dochodu z tytułu udziału ma być przekazywana do budżetów tych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których położone są te zakłady (oddziały), proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w nich na podstawie umowy o pracę. Należy zwrócić uwagę, że stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakładem (oddziałem) jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem miejsce wykonywania pracy. Tak więc obowiązek składania informacji CIT-ST i CIT-ST/A wynika już z samego faktu zatrudniania pracowników, których miejsce wykonywania pracy nie jest tożsame z siedzibą podatnika, lecz położone na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego. Taka sytuacja ma niejednokrotnie miejsce właśnie w przypadku zatrudniania przedstawicieli handlowych, których miejsce wykonywania pracy znajduje się często poza siedzibą pracodawcy. W praktyce miejsce pracy określane w umowach zawieranych z przedstawicielami handlowymi obejmuje swym zasięgiem obszar kilku jednostek samorządu terytorialnego. W takich wypadkach rozstrzygające jest, w jakim miejscu pracownik najczęściej wykonuje pracę. Dopiero jeżeli wskazanie takiego miejsca nie jest możliwe, należy przyjąć, że miejsce wykonywania pracy znajduje się w siedzibie zakładu pracy. Organy podatkowe stoją przy tym na stanowisku, że w przypadku złożenia błędnych informacji CIT-ST, CIT-ST/A, nie ma potrzeby dokonywania korekty informacji złożonych za poprzednie okresy. Postępowanie to wynika z faktu, iż błędne dane zawarte w informacjach CIT-ST oraz CIT-ST/A nie powodują uszczuplenia należnego budżetowi państwa podatku oraz z faktu, iż podatek za poprzednie miesiące został już rozdzielony pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.