dr Janusz Marciniuk doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady obliczania kwoty objętej zwolnieniem przedmiotowym w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z uzyskiwaniem przez osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym dochodów z pracy osiąganych w trakcie ich czasowego pobytu za granicą (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Warto przypomnieć, że skorzystanie przez pracownika z tego zwolnienia uzależnione jest od stwierdzenia, że ma on w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy oraz że w danym roku podatkowym uzyskiwał on dochody ze stosunku pracy w okresie czasowego pobytu za granicą. Nie jest przy tym istotne, z kim została zawarta umowa o pracę, tj., czy z podmiotem polskim czy zagranicznym. Podstawowe znaczenie dla uzyskania zwolnienia ma to, żeby podatnik przebywał czasowo za granicą i tam wykonywał pracę. Ustawodawca nie stawia warunku, aby były to dochody wypłacone za granicą, co oznacza, że podatnik może otrzymać wynagrodzenie za pracę zarówno przed wyjazdem, w jego trakcie, jak i po powrocie do Polski. Do końca 2006 roku kwota zwolnienia odpowiadała równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, obliczonych za każdy dzień, w którym była wykonywana praca i nie mogła rocznie przekraczać równowartości 30 diet. Od 1 stycznia 2007 r. wolna od opodatkowania jest część dochodów w wysokości odpowiadającej 30 proc. diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, obliczonych za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. Zgodnie z nowymi zasadami, nie obowiązuje ograniczenie kwotowe zwolnienia do równowartości 30 diet rocznie. Obniżeniu uległa natomiast kwota dzienna podlegająca zwolnieniu – do 30 proc. diety. Kwotę tę oblicza się za każdy dzień pobytu, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (do 1 stycznia 2007 r. – w którym była wykonywana praca). Tak więc przy obliczaniu kwoty korzystającej ze zwolnienia można uwzględniać także dni wolne od pracy przypadające w czasie pobytu pracownika za granicą. Nowe zasady mają zastosowanie także do dochodów uzyskanych w 2006 roku, z tym zastrzeżeniem, że przepisu w nowym brzmieniu nie stosuje się, jeżeli kwota dochodu korzystającego ze zwolnienia na podstawie tego przepisu w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku jest wyższa niż wynikająca z zastosowania przepisu w nowym brzmieniu.