PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy, Kancelaria Doradców i Audytorów w Poznaniu

Prawo do zwrotu VAT zawartego w nabywanych materiałach budowlanych regulują przepisy ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zgodnie z art. 4 tej ustawy prawo do zwrotu VAT przysługuje m.in., gdy osoba fizyczna posiada: 1) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, 2) pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest takie pozwolenie. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w dniu poniesienia wydatków na materiały budowlane kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków. Jeżeli w okresie obowiązywania ustawy: 1) przed zawarciem związku małżeńskiego osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę zwrotu pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane, 2) w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia przez sąd separacji osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą jej kwotę zwrotu pomniejsza się o 50 proc. kwoty uprzednio otrzymanej, jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek.

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka.

Ustawa o zwrocie VAT osobom fizycznym nie zawiera ograniczeń zwrotu tego podatku w przypadku zamieszkiwania poza terytorium Polski. Zatem osoba mieszkająca w Niemczech może złożyć wniosek o zwrot VAT od nabywanych materiałów budowlanych.

Zwrot VAT za materiały budowlane dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Ponieważ miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek leży poza granicami Polski, a przytoczona ustawa nie precyzuje wprost, jaka jest właściwość urzędu, w takiej sytuacji moim zdaniem zastosowanie znajduje par. 10 rozporządzenia ministra finansów w sprawie właściwości organów podatkowych, zgodnie z którym, jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w sposób wskazany w przepisach prawa podatkowego, właściwym organem jest naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Zatem do tego urzędu należy kierować wniosek w opisanej sytuacji.

WNIOSEK

Jeśli podatnik, który mieszka w Niemczech, buduje dom w Polsce, po spełnieniu ustawowych warunków może starać się o odzyskanie VAT za materiały budowlane.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 4 oraz art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

■  Par. 10 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).