Joanna Narkiewicz-Tarłowska doradca podatkowy, menedżer Pricewaterhouse-Coopers Rzeczywiście, Polak wyjeżdżający do pracy w Wielkiej Brytanii powinien pamiętać, że wyjazd nie zwalnia go z pewnych obowiązków nałożonych przez polskie prawo podatkowe. Przede wszystkim należy rozważyć dwie kwestie, aktualizację danych identyfikacyjnych oraz rozliczenie się z dochodów z polskim fiskusem. W przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym podatnik jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego (NIP-3) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany. Jeśli zatem Polak w związku z wyjazdem do Wielkiej Brytanii utraci miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, powinien dokonać aktualizacji NIP. Sytuacja taka wystąpi, jeśli nie będzie on przebywał w Polsce dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym ani nie będzie posiadał w Polsce centrum interesów osobistych i gospodarczych (takie warunki obowiązują od 2007 roku). Jednak nawet jeśli nadal będzie miał miejsce zamieszkania w Polsce w świetle polskich przepisów, ale równocześnie będzie traktowany jak osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii zgodnie z prawem brytyjskim, powinien ustalić, gdzie ostatecznie jest jego miejsce zamieszkania na podstawie dodatkowych kryteriów rezydencji zawartych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Wielką Brytanią. Jeśli okaże się, że za granicą – powinien dokonać aktualizacji NIP. Podobne obowiązki będą ciążyć na podatniku w momencie powrotu do kraju. Osoba, której ostateczne miejsce zamieszkania nadal jest w Polsce, musi pamiętać o rozliczeniu się z polskim fiskusem zarówno z dochodów uzyskanych w Polsce (jeśli takie posiada), jak i dochodów osiągniętych w Wielkiej Brytanii. Do tych drugich będą miały zastosowanie postanowienia umowy polsko-brytyjskiej. Rozliczając się za rok 2006, osoba ta będzie musiała wykazać w zeznaniu rocznym dochody za pracę w Wielkiej Brytanii i opodatkować je według skali. Jednak będzie ona mogła odjąć podatek zapłacony z tego tytułu w Wielkiej Brytanii od podatku należnego w Polsce (jest to tzw. metoda odliczenia proporcjonalnego). Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku polskiego, która przypada proporcjonalnie na dochód, który może być opodatkowany w Wielkiej Brytanii. Natomiast dochody uzyskane od 1 stycznia 2007 r. w związku ze zmianą dwustronnej umowy, będą zwolnione z opodatkowania w Polsce (zgodnie z metodą wyłączenia z progresją). Trzeba je wziąć jedynie pod uwagę dla celów obliczenia efektywnej stawki podatkowej, która będzie miała zastosowanie do innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce (jeśli takie są). Należy pamiętać o tym, że jeśli uzyskamy w Wielkiej Brytanii dodatkowo np. dochód z tytułu odsetek od oszczędności na koncie bankowym, powinniśmy wykazać go w zeznaniu rocznym. Jeśli w Wielkiej Brytanii został pobrany z tego tytułu podatek, będziemy mogli odjąć go od podatku należnego w Polsce (do pewnej wysokości). Zgodnie z nową umową polsko-brytyjską podatek brytyjski nie powinien przekroczyć 5 proc., natomiast stara umowa nie przewidywała opodatkowania odsetek w Wielkiej Brytanii.