Czy wydatki finansowane dotacjami są kosztem
Czy spółka będąca państwową osobą prawną będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które zostaną sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu państwa?
Nie Państwowe osoby prawne zaliczone do sektora finansów publicznych sporządzają plany finansowe zgodnie z przepisami stanowiącymi podstawę ich utworzenia. Jednostki wyodrębniają w planach finansowych: przychody własne oraz dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Podział ten ma też znaczenie przy rozliczeniu podatkowym osób prawnych. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47 i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przychody określone w przepisach art. 17 ust. 1 wspomnianej ustawy są zwolnione z podatku. Jedno ze zwolnień zostało określone w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy i dotyczy dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Oznacza to, że wydatki, które zostaną sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. PODSTAWA PRAWNA • Art. 41 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). • Art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Czy można stosować zasadę memoriałową
Jestem przedsiębiorcą rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych i prowadzę księgę podatkową. Czy mogę w rozliczeniu kosztów stosować zasady rozliczania przysługujące osobom prawnym?
Tak Osoby fizyczne prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów koszty uzyskania przychodów potrącają tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Jednak mogą stosować inny sposób ich rozliczania, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księga ta będzie prowadzona w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego. W takim przypadku będą rozliczać koszty memoriałowo, tak jak podatnicy prowadzący księgi rachunkowe. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, będą wtedy potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Ponadto koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: 1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego – będą potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu złożenia zeznania, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. PODSTAWA PRAWNA • Art. 22 ust. 5-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy w kolejnych latach koszty będą waloryzowane
Czy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który zatrudnia pracowników, będzie stosował zwaloryzowane koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę?
Tak W latach 2007-2008 nastąpiło odmrożenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów przysługujących podatnikom z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. W latach tych będą przysługiwały koszty uzyskania przychodów w wysokościach określonych przez nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 16 listopada 2006 r. Do obliczenia dochodu koszty wynoszą odpowiednio w roku: 2007 – 108,50 zł (2008 – 111,25 zł) miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż w 2007 roku – 1302 zł (2008 r. – 1335 zł), w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Koszty nie mogą przekroczyć łącznie w 2007 roku – 1953,23 zł (w 2008 roku – 2002,05 zł) za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Koszty wynoszą w 2007 roku – 135,63 zł (w 2008 roku – 139,06 zł) miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż w 2007 roku – 1627,56 zł (w 2008 roku – 1668,72 zł), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Dodatkowo koszty te nie mogą przekroczyć łącznie w 2007 roku – 2441,54 zł (w 2008 roku – 2502,56 zł) za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. PODSTAWA PRAWNA • Art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588 z późn. zm.). Czy cena zakupu jest kosztem przy zbyciu nieruchomości
Kupiłem w tym roku mieszkanie od dewelopera. Zamierzam je sprzedać i kupić nowe. Czy mogę przy określaniu dochodu do opodatkowania zaliczyć do kosztów cenę zakupu?
Tak Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia przed upływem pięciu lat nabytych nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wysokość nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie. Koszty podwyższane są w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. PODSTAWA PRAWNA • Art. 22 ust. 6c-6f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy każdy wydatek na reklamę będzie kosztem
W tym roku przeprowadziliśmy kampanię reklamową skierowaną do określonej grupy docelowej wyselekcjonowanej przez specjalistyczną firmę zewnętrzną. W ubiegłym roku koszt takiej reklamy odliczaliśmy w granicach obowiązującego limitu. Czy w tym roku będzie można zaliczyć do kosztów całość poniesionych wydatków reklamowych?
Tak Obecnie nie ma limitu ograniczającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na tzw. reklamę niepubliczną. Oznacza to, że reklama prowadzona publicznie (np. w środkach masowego przekazu) czy niepublicznie (np. skierowana tylko do wybranych osób lub grup osób) zostanie w całości zaliczona do kosztów podatkowych. Warunkiem zaliczenia jest to, by koszty poniesione były w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. PODSTAWA PRAWNA • Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).