Gminy skarżą się na ilość informacji, które muszą zamieszczać na dokumentach w związku z opłatami skarbowymi. Przypomnijmy, że począwszy od 2007 roku znaki skarbowe zostały zastąpione wpłatami gotówkowymi w kasie właściwego organu podatkowego lub w formie bezgotówkowej (przelewem lub przekazem gotówkowym). Dokumentowanie zapłaty Ewa Grzejszczyk, doradca podatkowy z Deloitte, wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, organy administracji rządowej i samorządowej obowiązane są dokonać adnotacji o zapłacie opłaty skarbowej, zwolnieniu lub wyłączeniu obowiązku zapłaty tej opłaty od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń. Szczegółowe zasady dokonywania adnotacji reguluje rozporządzenie ministra finansów (Dz.U. nr 246, poz. 1804). Zgodnie z nim adnotacji należy dokonać na dokumencie wydawanym przez organ w wyniku dokonania czynności urzędowej. Powinna ona zawierać wysokość uiszczonej opłaty, datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numeru rachunku bankowego urzędu gminy (miasta). Adnotację należy potwierdzić pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. – Z literalnego brzmienia przepisu ustawy o opłacie skarbowej wynika, że wystarczającą adnotacją jest stwierdzenie, że opłata skarbowa została uiszczona lub że dana czynność takiej opłacie nie podlega jako zwolniona albo wyłączona – mówi Ewa Grzejszczyk. Dodaje, że wymogi umieszczania w adnotacji dodatkowych informacji, w szczególności danych dotyczących opłaty, w jej odczuciu są sprzeczne z wykładnią celowościową przepisu, zwłaszcza że zgodnie z ustawą minister finansów, określając sposób sporządzania adnotacji, powinien uwzględnić konieczność zapewnienia sprawności postępowania podatkowego. Nasza rozmówczyni zwraca uwagę, że organy administracji są jednak związane obowiązującymi przepisami prawa i dopóki rozporządzenie nie zostanie w drodze odpowiedniej procedury uznane za sprzeczne z ustawą, nie ma podstaw do odstąpienia od któregokolwiek z wymogów adnotacyjnych wynikających z rozporządzenia. Zwrot dowodu zapłaty Odpowiedniej adnotacji należy dokonać także na dowodzie zapłaty opłaty skarbowej w przypadku jego zwrotu na żądanie podmiotu, który opłatę uiścił. Warunkiem zwrotu jest dokonanie na jego odwrocie adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacji należy także dokonać na wniosku lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, należy określić datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty.