Od tego roku wprowadzono w podatku dochodowym od osób fizycznych możliwość wyboru opłacania zaliczek na podatek raz na kwartał. Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, będący małymi podatnikami, oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wysokość zaliczek u podatników opodatkowanych według skali za pierwszy, drugi i trzeci kwartał roku podatkowego, ustala się w ten sposób, że obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w tym roku 3013 zł). Zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały. W przypadku podatników opodatkowanych 19-proc. podatkiem liniowym, zaliczki kwartalne wpłaca się od razu w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały.