Z dniem 1 stycznia 2004 r. zlikwidowana została ulga z tytułu szkolenia uczniów polegająca na obniżeniu podatku dochodowego. Jest to ulga uczniowska. Ulga rzeczywiście została wykreślona z przepisów, ale nadal uprawnieni podatnicy mogą z niej korzystać. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 202, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy mogą korzystać z ulgi uczniowskiej na zasadzie praw nabytych.
Prawa nabyte
Zgodnie z przepisami zmieniającymi od 2004 roku ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie o PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r. Podatnicy, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej po 31 grudnia 2003 r., mają prawo do obniżenia podatku opłacanego na zasadach skali podatkowej w brzmieniu nadanym nowelą, pod warunkiem że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.
WAŻNE

Jeśli podatnik nabył prawo do ulgi uczniowskiej, a uzyskuje przychody zarówno z działalności gospodarczej jak i z najmu, ma prawo do obniżenia o przyznaną ulgę uczniowską podatku należnego od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz należnego ryczałtu od przychodów z najmu
Decyduje data
W związku z tym, że ulga uczniowska przysługuje w ramach praw nabytych, mogą z niej korzystać podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2004 r. zawarli z uczniami lub szkołami właściwe umowy oraz rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004. Również przedsiębiorcy, którzy zakończyli cykl szkolenia oraz uzyskali decyzję potwierdzającą prawo do ulgi, ale nie zdążyli z niej skorzystać – w całości lub części, jeśli do 1 stycznia 2004 r. nie odliczyli od podatku całej przysługującej kwoty, część ulgi, która nie znalazła pokrycia w podatku, będą mogli w pełni odliczyć od podatku, aż do pełnego wykorzystania odliczenia.
Ulga dla wybranych
Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnicy, uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą korzystać z ulgi polegającej na obniżeniu podatku dochodowego z tytułu szkolenia uczniów. Ulga przysługuje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego lub osobowej spółki handlowej, z wyjątkiem spółki partnerskiej, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniających w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego. Trzeba podkreślić, że prawo do ulgi nabywano tylko wtedy, gdy osoba prowadząca zajęcia praktyczne legitymowała się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz pedagogicznymi.
Limity ulgi uczniowskiej W 2007 roku ulga z tytułu wyszkolenia jednego pracownika wynosi 4896,18 zł – przy okresie szkolenia do 24 miesięcy 8160,31 zł – przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące
Zatem prawo do nabycia ulgi uczniowskiej przysługuje wyłącznie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności pracowników oraz spełniającym warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
WAŻNE

Ulga uczniowska jest limitowana. Jej kwoty corocznie podlegają waloryzacji stosownie do wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
Ze wskazanych przepisów nie wynika, że ustawodawca wprowadził ograniczenie do możliwości odliczenia już przyznanej ulgi uczniowskiej tylko i wyłącznie od podatku przypadającego od dochodów z działalności gospodarczej. Należy więc stwierdzić, że o kwotę ulgi uczniowskiej można pomniejszyć nie tylko należny podatek od dochodów z działalności gospodarczej, ale również podatek należny od dochodów z innych źródeł. Podatnik, któremu przyznano ulgę, nabywa bowiem prawo do jej realizacji niezależnie od źródła przychodów.