Czy można ustalić stawkę indywidualną Używam w prowadzonej działalności starego samochodu ciężarowego. Czy mogę ustalić indywidualną stawkę amortyzacji dla takiego samochodu? Tak Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesięcy. Środki trwałe, np. samochody ciężarowe, uznaje się za używane – jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres sześciu miesięcy, lub ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20 proc. wartości początkowej. PODSTAWA PRAWNA■ Art. 22j ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy szybciej amortyzować halę Czy można szybciej amortyzować halę, w której produkuje się kostkę brukową przy użyciu między innymi ubijaków i zagęszczarek? Tak Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy o PIT. Podatnicy mogą podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu. W przypadku używania ubijaków i zagęszczarek w budowlach, jakimi są hale, występują w czasie produkcji znaczne drgania. Są one bowiem specyfiką działania tych urządzeń do produkcji kostki. Oznacza to, że stawka z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych dla ubijaków i zagęszczarek może być podwyższona o współczynnik 1,2. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 22i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy podwyższyć stawkę dla fabryki Czy budynki fabryczne, w których prowadzona jest produkcja lakierów i farb oraz innych produktów opartych na odczynnikach chemicznych, mogą być amortyzowane według podwyższonej stawki? Tak Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od środków trwałych przy zastosowaniu stawek z wykazu stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy o PIT. Istnieje jednak możliwość szybszej amortyzacji poprzez zastosowanie większego współczynnika do określonych w załączniku stawek amortyzacyjnych. Podatnicy mogą podane w wykazie stawki podwyższać dla budynków i budowli używanych w warunkach złych, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4. Za złe warunki używania budynków i budowli uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu. Przy produkcji farb i lakierów oraz innych produktów chemicznych takie czynniki występują. Tym samym budynki, w których odbywa się taka produkcja, można amortyzować według wspomnianej podwyższonej przez współczynnik 1,4 stawki. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 22i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy ustalić stawkę dla używanych budynków Czy od tego roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące ustalania indywidualnych stawek przy amortyzacji budynków użytkowych? Tak Od 2007 roku wprowadzono nowy przepis, który zmodyfikował możliwości ustalania indywidualnej stawki dla budynków użytkowych. Podatnicy mogą indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5 proc. – 40 lat. Okres ten pomniejsza się o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy jest odpis jednorazowy dla nowego podatnika Czy rozpoczynając działalność gospodarczą, mogę skorzystać z jednorazowej amortyzacji z tytułu zakupionej frezarki? Tak Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Obrabiarki do metali (np. frezarka) mieszczą się w grupie 4 klasyfikacji środków trwałych i w związku z tym podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Możliwości takiej nie ma podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 22k ust. 7 i 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy osobowe auto amortyzować jednorazowo Czy można dokonać od samochodu osobowego jednorazowej amortyzacji przysługującej małym podatnikom? Nie Jednorazowa amortyzacja dla samochodów osobowych nie przysługuje. Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych, ale z wyłączeniem samochodów osobowych. Wyłączenie to jest jednoznacznie określone w ustawie o PIT. Dodatkowo trzeba przypomnieć, że odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych można tylko zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko w części. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Podobnie do kosztów podatkowych nie zaliczymy składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 tys. euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 22k ust. 7 oraz art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Czy trzeba zacząć amortyzację od początku Czy wniesiona aportem spółka może być amortyzowana od początku przy uwzględnieniu wartości rynkowej jej składników? Nie Taka możliwość istniała do końca 2006 roku, kiedy było możliwe określenie wartości początkowej składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niejako od nowa przy uwzględnieniu wartości rynkowej. Obecnie, w przypadku gdy zostanie wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) należy kontynuować amortyzację w oparciu o wartość początkową, metody oraz stawki amortyzacji, które stosował udziałowiec (akcjonariusz) wnoszący aport. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 22g ust. 14a oraz art. 22h ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).