Czy mogę stosować pracownicze koszty uzyskania przychodów
Otrzymuję przychody z tytułu wykonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych. Czy generalnie mają do nich zastosowanie tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów?
TAK Koszty uzyskania przychodów z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), określa się w wysokości wspomnianej w art. 22 ust. 2 pkt 1. A jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2. We wspomnianym art. 22 ust. 2 ustawy mowa jest o kosztach uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Z obowiązujących przepisów wynika, że do obliczenia dochodu uzyskanego w 2007 roku z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej koszty uzyskania przychodów: • wynoszą 108 zł 50 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1302 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej (art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT); • nie mogą przekroczyć łącznie 1953 zł 23 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej (art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT). Wynika z tego, że takie koszty będą dotyczyły tytułów określonych w art. 13 pkt 5, czyli otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek. PODSTAWA PRAWNA • Art. 13 pkt 5, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy w rozliczeniach można pominąć składki
Czy rozliczając koszty uzyskania przychodów osób, którym organ władzy lub administracji państwowej zlecił wykonanie określonych czynności, można pominąć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe?
NIE Rozliczając przychody z działalności wykonywanej osobiście, należy pamiętać o kosztach uzyskania przychodów. Wymieniono je w art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu. Z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Przypomnijmy, że art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy przychodów osób, którym m.in. organ władzy lub administracji państwowej zlecił wykonanie określonych czynności. PODSTAWA PRAWNA • Art. 13 pkt 6, art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy zawsze trzeba stosować tzw. normę procentową
Wykonuję pracę na umowę zlecenie, zatem są to przychody z działalności wykonywanej osobiście. Ponoszę przy tym wysokie wydatki. Czy w związku z tym w każdym przypadku wykonywania pracy na umowę zlecenia obowiązują koszty uzyskania przychodów wynikające z tzw. normy procentowej?
NIE Istotne regulacje dotyczące kosztów uzyskania przychodów w przypadku umów zlecenia i o dzieło zawarte są w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otóż w przypadku osobistego wykonywania prac na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło określa się koszt uzyskania przychodu w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Wato jednak pamiętać o przepisach zawartych w art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi regulacjami, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, to koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości faktycznie poniesionej. PODSTAWA PRAWNA • Art. 22 ust. 9, art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy stypendia sportowe można uznać za przychody z działalności
Czy stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych należy traktować jak przychody z działalności wykonywanej osobiście?
TAK Z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wynika, że źródłami przychodów jest m.in. działalność wykonywana osobiście. W art. 13 tej ustawy natomiast stwierdzono, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Przepis ten zawarty jest w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
PODSTAWA PRAWNA • Art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Czy usługi będą działalnością wykonywaną osobiście
Czy usługi wykonywane przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz spółki, w której jest członkiem zarządu, będą traktowane jako działalność wykonywana osobiście?
TAK Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Akt powołania na członka zarządu tworzy stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności. Akt ten wraz z umową spółki, uchwałą rady nadzorczej oraz przepisami kodeksu handlowego określa warunki wykonywania członka zarządu, jego wynagrodzenie i odpowiedzialność zlecającego wykonanie tych czynności. W odniesieniu do kontraktów menedżerskich zauważyć należy, że to pojęcie stanowi nienazwaną umowę cywilnoprawną i nie istnieje akt prawny, który posiadałby w swojej treści jednolitą definicję, którą można by wykorzystać w stosunku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak przyjąć, że jest to umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, wykonywanie czynności zarządzania przedsiębiorstwem lub jego częścią. Decydującym kryterium kontraktu menedżerskiego jest więc przedmiot umowy, czyli zarządzanie. W kwestii przychodów uzyskiwanych w ramach zawieranych kontraktów menedżerskich należy stwierdzić, że stanowią one, niezależnie od tego, czy są zawierane w ramach prowadzonej działalności czy też nie, zawsze przychód z działalności wykonywanej osobiście. Zatem wykonywane przez podatnika czynności będą posiadać, ze względu na to, że jest on członkiem zarządu spółki, na rzecz której ma wykonywać usługi, znamiona działalności wykonywanej osobiście (patrz wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie nr PB/415-5/06 z 19 lipca 2006 r.; wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Biłgoraju nr PO/415-7/06 z 10 maja 2006 r.). PODSTAWA PRAWNA • Art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).