Inwestorzy, którzy w 2010 roku nabyli prawo poboru akcji spółek notowanych na giełdzie, rozliczą je podatkowo w zeznaniu rocznym. Prawa poboru są traktowane do celu rozliczenia podatkowego tak jak inne papiery wartościowe, ale nie łączy się ich z akcjami nowej emisji, z którymi są związane. Oznacza to, że pomimo iż prawo poboru jest rozliczane w PIT-8C przez domy maklerskie, to podatkowo każdy z tych papierów wartościowych jest traktowany oddzielnie z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów zakupu i rzeczywistych przychodów z tytułu sprzedaży.

Jak mówi Robert Morawski, specjalista podatkowy w CDM Pekao, przy zakupie prawa poboru na giełdzie koszt tego zakupu staje się kosztem uzyskania przychodu w momencie zbycia samego prawa poboru bądź zbycia akcji nabytych na podstawie posiadanych praw poboru.

Jednak gdy inwestor otrzymał prawo poboru na podstawie posiadanych akcji, to koszt uzyskania przychodu wyniesie zero. Bez znaczenia jest przy tym to, czy sprzedane zostało prawo poboru, czy akcje.

Natomiast jeśli chodzi o ustalenie przychodów, to gdy inwestor dokonał zbycia prawa poboru dochód będzie obliczony jako różnica między przychodem a kosztem uzyskania przychodu (który jest niewielki). W przypadku natomiast gdy inwestor zamienił prawo poboru na akcje, to przychód powstanie dopiero przy sprzedaży tych akcji.

PRZYKŁAD

Rozliczenie praw poboru

Inwestor w 2010 roku w dniu ustalenia praw poboru posiadał akcje poprzedniej emisji. Sprzedał jednak prawa poboru na giełdzie, nie czekając na ich zamianę na akcje nowej emisji.

W PIT -8C za 2010 rok zostanie wykazany przychód ze zbycia prawa poboru (wyliczony jako liczba sprzedanych praw x cena sprzedaży). Koszty nabycia prawa poboru są równe zero, ponieważ inwestor nie płacił za nabyte w ten sposób prawa poboru.