Wątpliwość budzi to, że olej silnikowy jest olejem smarowym, który z natury rzeczy nie jest przeznaczony do celów napędowych lub opałowych. Mimo to zgodnie z polskimi przepisami oleje smarowe podlegają opodatkowaniu akcyzą i objęte są przepisami dotyczącymi składów podatkowych oraz procedury zawieszenia poboru akcyzy. Dla części olejów możliwe jest co prawda zastosowanie zwolnienia z akcyzy, z wyłączeniem jednak olejów silnikowych. Poza tym zwolnienie zależne jest od spełnienia szeregu warunków formalnych, czego nie przewiduje prawo unijne.

Tymczasem przepisy wspólnotowe wyłączają z opodatkowania podatkiem akcyzowym wyroby energetyczne, w przypadku ich przeznaczenia do innych celów niż napędowe lub opałowe. Regulacje te, nie wiążą wskazanego wyłączenia spod opodatkowania od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków formalnych czy dokumentacyjnych związanych z nadzorem i kontrolą nad przemieszczaniem tych wyrobów. Jedynym wymogiem dla wyłączenia olejów smarowych z opodatkowania akcyzą jest oznaczone niepaliwowe przeznaczenie (rozumiane jako cel wykorzystania) tych wyrobów.

Dodatkowo, art. 20 ust. 1 pkt c) unijnej dyrektywy energetycznej stanowi, że przepisom dyrektywy horyzontalnej dotyczącym kontroli i przemieszczania podlegają jedynie produkty wymienione w tym przepisie, tj. w odniesieniu do wyrobów klasyfikowanych do poz. 2710 – tylko i wyłącznie te wyroby, które objęte są kodami CN 2710 11 – 2710 19 69. Oznacza to, że wskazane środki nie mogą być stosowane w odniesieniu do olejów smarowych.

Jeżeli oleje takie nie powinny zostać objęte zakresem wspólnotowego systemu podatku akcyzowego, to konsekwentnie nie mogą one stanowić przedmiotu opodatkowania tym podatkiem.

Mirosław Michna, partner w KPMG, doradca podatkowy