Dom pomocy społecznej zawarł z podatniczką umowę o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, w której określił miesięczny limit kilometrów oraz ustalił zwrot kosztów za jazdy w formie ryczałtu miesięcznego. Pracodawca od należnego zwrotu kosztów odprowadza PIT.

Stołeczna izba przypomniała, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw. Zwolnienie przysługuje do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, np. używanie własnego samochodu w przypadku listonoszy i pracowników służby leśnej.

Zgodnie z art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz. 728 z późn. zm.) pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy.

Przyznany zwrot kosztów używania pojazdu stanowiącego własność podatniczki (pracownika) nie korzysta ze zwolnienia od PIT – podkreśliła Izba Skarbowa w Warszawie.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 lipca 2010 r. (nr IPPB2/415-319/10-4/AS).