Pierwszą ratę podatku od nieruchomości należy zapłacić do 15 marca. Obowiązek taki wynika wprost z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeśli jednak podatnik nie otrzymał decyzji do 15 marca, musi na nią poczekać.

W sytuacji gdy podatnik otrzyma decyzję ustalającą podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy po 15 marca, wówczas ma obowiązek zapłaty pierwszej raty podatku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podobnie obowiązuje 14-dniowy termin na zapłatę, jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku lub pierwszej raty podatku.

Jeśli decyzja została doręczona, to podatnik decyduje o tym, czy zapłaci w ratach, oraz o terminach płatności przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

– Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby podatek uiścił za cały rok – mówi dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku.