Tak. Podstawowym warunkiem korzystania z abolicji podatkowej jest złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot podatku dochodowego (PIT-AZ). Jednak złożenie PIT-AZ to nie koniec formalności. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie AZ-O złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające wysokość: uzyskanych przychodów z pracy za granicą oraz zapłaconego za granicą podatku (jeżeli podatnik był obowiązany do jego zapłaty).

Do wniosku o umorzenie zaległości podatkowej należy również dołączyć zeznanie podatkowe za rok, którego dotyczy wniosek, chyba że podatnik złożył zeznanie podatkowe przed dniem wystąpienia z wnioskiem o umorzenie długu. Jeżeli w złożonym (przed dniem złożenia wniosku o abolicję) zeznaniu podatkowym za rok, którego dotyczy wniosek, podatnik nie wykazał uzyskanych przychodów zagranicznych, lub wykazał je w niepełnej wysokości, do wniosku należy dołączyć korektę zeznania podatkowego za ten rok.

Wniosek należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego: według miejsca zamieszkania podatnika w dniu złożenia wniosku; ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków, w przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania; według ostatniego miejsca zamieszkania podatnika w Polsce, w przypadku gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przez dniem złożenia wniosku.

Wzory druków potrzebnych do skorzystania z abolicji podatkowej można znaleźć m.in. na stronie Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl.

20 dni

na złożenie wniosku o abolicję za 2002 rok