Obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. przepisy ordynacji podatkowej wyłączają odpowiedzialność nabywcy poszczególnych składników majątku związanego z prowadzoną działalnością zbywcy za jego zobowiązania podatkowe. Nowelizacja w praktyce rodzi wątpliwości, czy podmioty, które w 2009 roku nabyły składnik majątku należący do przedsiębiorstwa (np. nieruchomość), nie będą pociągnięte do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe zbywcy nieruchomości, powstałe przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Odpowiedzialność za zaległości

W myśl art. 8 przepisów przejściowych nowelizacji do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zaległości podatkowe powstałe przed dniem jej wejścia w życie stosuje się art. 112, 114a i 115 par. 1 Ordynacji podatkowej w poprzednim brzmieniu. Gdy nabywca kupi nieruchomość, która figurowała w wykazie środków trwałych zbywcy w 2008 roku istnieje ryzyko, iż będzie odpowiadał za zaległości podatkowe sprzedającego powstałe do dnia wejścia w życie nowelizacji. O wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych lub ich braku będzie mógł wystąpić również zbywca, a nie jak dotychczas wyłącznie nabywca za uprzednią zgodą wyrażoną przez zbywcę.

Na gruncie znowelizowanych przepisów pojawia się jednak ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności podatkowej podmiotów, które nabyły składnik majątku należący do zbywcy i figurujący w wykazie środków trwałych w 2008 roku po 1 stycznia 2009 r. Trudności w jednoznacznej interpretacji przepisów intertemporalnych prowadzą do wniosku, iż w tym zakresie wskazanym wydaje się występowanie o wydanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych lub ich braku w trybie art. 306g w zw. z art. 112 Ordynacji podatkowej.