Nową i jednolitą dla ustaw podatkowych definicję małego podatnika wprowadziły obowiązujące od maja przepisy ustawy z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nimi małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Dotychczas limit ten wynosił 800 tys. euro. Wskutek tej zmiany więcej przedsiębiorców uzyskało status małego podatnika.

Jednym z uprawnień, z jakiego mogą korzystać mali podatnicy, jest kwartalny sposób płacenia zaliczek na podatek. Zatem podmioty, które od maja uzyskały status małego podatnika, nabyły też prawo do korzystania z kwartalnych wpłat zaliczek podatkowych. Artykuł 4 ust. 1 wspomnianej ustawy wyraźnie określa, że podatnicy, którzy w związku z podwyższeniem limitu przychodów stali się małymi podatnikami, mogą wpłacać zaliczki kwartalne, począwszy od pierwszego kwartału następującego po kwartale, w którym weszła w życie niniejsza ustawa. Ponieważ obowiązuje ona od maja, czyli weszła w życie w II kwartale, to pierwszym kwartałem, od którego mali podatnicy będą mogli wpłacać kwartalne zaliczki na podatek, jest III kwartał bieżącego roku.

Aby jednak skorzystać z możliwości wpłacania kwartalnych zaliczek, przedsiębiorca musi złożyć pisemne zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy rozliczeń. W tym przypadku obowiązuje ogólna zasada informowania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zatem podatnik musi zawiadomić fiskusa w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału następującego po kwartale, w którym weszła w życie niniejsza ustawa, tj. najpóźniej 20 sierpnia. Natomiast pierwszą zaliczkę przedsiębiorcy, którzy wskutek zmian nabyli uprawnienia przysługujące małym podatnikomzapłacą za III kwartał, a termin jej zapłaty minie 20 października 2009 r.

Warto pamietać, że wpłacanie kwartalnych zaliczek oznacza oszczędność czasu. Natomiast trzeba się zastanowić, czy lepiej płacić fiskusowi częściej, lecz mniej, czy rzadziej, ale jednorazowo większą kwotę.

20 sierpnia

Termin wyboru sposobu rozliczenia

Termin na złożenie zawiadomienia o wyborze kwartalnych wpłat zaliczek na podatek mija 20 sierpnia 2009 r.

Podstawa prawna

● Ustawa z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 69, poz. 587).