Podatnik, który wniesie znak towarowy do spółki jako wkład niepieniężny, uzyska przychód opodatkowany PIT.
INTERPRETACJA
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy wnosząc znak towarowy jako wkład niepieniężny (aport) do spółki jawnej podatnik uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Według warszawskiej izby, wniesienie do spółki jawnej wkładu w postaci znaku towarowego, wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej wnoszącego wkład (podatnika) w zamian za udział kapitałowy spółki jawnej, stanowi odpłatne zbycie tego znaku towarowego. Wartość znaku towarowego określona w umowie spółki jawnej (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału kapitałowego) stanowi, w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki. Na podstawie tego przepisu przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących wartościami niematerialnymi i prawnymi.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 czerwca 2009 r. (nr IPPB1/415-288/09-2/AG)