Podatnicy często spotykają się ze zmianami interpretacji tego samego przepisu. Przykładem zmiany rozumienia i interpretacji przepisów – na niekorzyść podatników – jest działanie ministra finansów dotyczące konsekwencji podatkowych aportów wnoszonych do spółek osobowych. Jaka jest ministerialna interpretacja?
Do końca zeszłego roku organy podatkowe przyjmowały w zasadzie jednolicie – wydano setki interpretacji indywidualnych – że wniesienie aportu do spółki osobowej jest podatkowo neutralne dla wnoszącego oraz pozostałych wspólników. Może nastąpić po wartości rynkowej i wartość ta będzie stanowiła wartość początkową dla dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. W przypadku późniejszego zbycia wniesionego aportu przez spółkę osobową wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu. Minister finansów postanowił zmienić swoje stanowisko przynajmniej w zakresie kosztów uzyskania przychodów i rozpoczął masową zmianę dotychczas wydanych interpretacji podatkowych.
W indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej w grudniu 2009 r. zmieniającej swoje uprzednie stanowisko stwierdził, że gdy wspólnik będący osobą prawną wnosi do spółki osobowej tytułem wkładu niepieniężnego środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, spółka osobowa będzie zobowiązana kontynuować zasady amortyzacji przyjęte przez tego wspólnika (w szczególności dotyczy to przyjęcia wartości początkowej, wysokości odpisów amortyzacyjnych i okresu ich dokonywania).
W innej indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej także w grudniu i także zmieniającej swoją uprzednią interpretację minister stwierdził, że w przypadku sprzedaży przez spółkę komandytową wniesionych uprzednio do niej nieruchomości, niezaliczonych do środków trwałych, koszt uzyskania przychodów stanowić będą wydatki poniesione przez wspólnika na nabycie (wytworzenie) przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów. Według nieoficjalnych informacji zostanie wydana w tym zakresie niekorzystna dla podatników interpretacja ogólna.

Robert Pasternak, partner, radca prawny w Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy, kancelaria prawnicza