Zawieszenie działalności nie zwalnia z płacenia podatków, w tym podatku od nieruchomości. Podatek ten musi zapłacić osoba lub firma, która jest m.in. właścicielem nieruchomości. Jest to podstawowe kryterium, które decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Takie okoliczności, jak niewykorzystywanie nieruchomości do prowadzonej działalności gospodarczej lub zawieszenie tej działalności, nie mają zatem wpływu na obowiązek zapłaty podatku.

Firma, która nie chce płacić podatku od nieruchomości od budynków, pomieszczeń lub gruntu, musi sprzedać te nieruchomości. Dopiero ówczas zastosowanie znajdzie przepis art. 6 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.), który stanowi, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Zaznaczyć trzeba, że okolicznością uzasadniającą ustanie obowiązku podatkowego nie jest zawieszenie działalności.

Kto musi zapłacić

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, a także użytkownikami wieczystymi gruntów.

Z kolei, zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy, za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

W przepisie tym zawarto zatem przesłankę wyłączającą spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Przesłanką taką są względy techniczne, które uniemożliwiają wykorzystanie nieruchomości do prowadzenia działalności. A zatem zawieszenie działalności gospodarczej oczywiście nie jest taką przesłanką. Jeśli firma posiada nieruchomości, które nawet potencjalnie mogłyby być wykorzystywane do działalności gospodarczej oraz względy techniczne nie stoją temu na przeszkodzie, to musi ona zapłacić podatek od nieruchomości.

Stawka podatku

Zawieszenie działalności gospodarczej, co do zasady, nie będzie miało również wpływu na obniżenie stawki podatku od nieruchomości. Firma będzie musiała zapłacić podatek według stawki określonej dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków oraz według stawki dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie takiej gospodarczej. Stawka została określona od 1 mkw. powierzchni użytkowej. Stawki mogą być jednak zróżnicowane w zależności od gminy. To rada gminy ustala co roku stawki podatku w granicach, które ustala minister finansów.