Fakt, iż dany pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia, nie uzasadnia odmowy wypłacenia mu kwartalnej premii regulaminowej, jeżeli oczywiście nabył do niej prawo zgodnie z regulaminem wynagradzania. Na mocy przepisów prawa pracy pracownikom będącym w okresie wypowiedzenia przysługują bowiem wszystkie składniki wynagrodzenia, a samo pozostawanie przez nich w okresie wypowiedzenia nie może być przesłanką do ich dyskryminowania przez pracodawcę.

Prawo do kwartalnej premii regulaminowej może zostać określone przez pracodawcę w umowie o pracę lub w regulaminie wynagradzania, który należy do tzw. zakładowych źródeł prawa. Pracodawcy są zobligowani wprowadzić regulamin wynagradzania w przypadku, gdy zatrudniają co najmniej 20 pracowników i nie są objęci ponadzakładowym lub zakładowym układem zbiorowym pracy – art. 772 par. 1 k.p. Pracodawcy są także zobowiązani wprowadzić regulamin wynagradzania nawet pomimo objęcia pracowników ponadzakładowym bądź zakładowym układem zbiorowym pracy, jeżeli układ reguluje jedynie ogólne zasady wynagradzania i przyznawania pracownikom innych świadczeń związanych z pracą, które uniemożliwiają na jego podstawie ustalenie indywidualnych warunków umowy o pracę.

Obligatoryjnie regulamin wynagradzania powinien określać warunki wynagradzania za pracę. Poza tym elementem pracodawca jest uprawniony do ustalenia w regulaminie wynagradzania także innych fakultatywnych świadczeń, które są związane z pracą, oraz powinien określić zasady ich przyznawania. Takim świadczeniem może być premia regulaminowa. W powyższym przypadku pracodawca jest zobligowany do szczegółowego określenia w regulaminie wynagradzania warunków, które pracownicy muszą spełnić, aby uzyskać prawo do takiej premii.

Przeważnie premia regulaminowa ma charakter okresowy, tzn. pracodawca może ustalić, co jaki okres czasu będzie przyznawana, np. raz na miesiąc, kwartał czy półrocze. Kwartalną premię regulaminową różni od tzw. premii uznaniowej to, iż ta druga zależy jedynie od swobodnego uznania pracodawcy. Natomiast w przypadku kwartalnej premii regulaminowej dany pracownik nabywa do niej prawo za każdym razem, gdy spełni wszystkie warunki określone w regulaminie wynagradzania. W razie niewypłacenia premii regulaminowej uprawnionemu pracownikowi przysługuje roszczenie o jej wypłatę, które zgodnie z art. 291 par. 1 k.p. przedawnia się z upływem trzech lat od dnia wymagalności.