Osoby wracające do Polski z innego kraju spoza Unii mają prawo do przywiezienia każdorazowo bez należności przywozowych towarów zakupionych podczas podróży pod warunkiem, że są one przeznaczone do użytku osobistego i nie są przeznaczone na handel. Przywóz o charakterze niehandlowym oznacza przywóz, który ma charakter okazjonalny i składa się z towarów przeznaczonych do własnego użytku podróżnych lub ich rodzin lub przeznaczonych na prezenty.

Jeśli przekroczymy limity określone w ustawie o VAT, to zapłacimy na granicy VAT według stawek obowiązujących w Polsce. Zakup powyżej tych limitów podlega należnościom przywozowym, czyli zapłacimy cło, VAT i ewentualnie akcyzę. Przywóz z krajów pozaunijnych, czyli import jest więc zwolniony z VAT w zależności od wartości lub ilości towarów.

Limity kwotowe

Zwalnia się od VAT import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego spoza krajów UE na terytorium Polski, jeżeli ilość i rodzaj tych towarów wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym, a wartość tych towarów nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 300 euro. Większe limity zwolnień z VAT obowiązują przy transporcie morskim i lotniczym.

W przypadku podróżnych w transporcie lotniczym i morskim zwolnienie stosuje się do importu towarów, których wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 430 euro.

Jeżeli łączna wartość towarów przywożonych przez podróżnego przekracza limity wartości kwot wyrażonych w złotych, zwolnienie od podatku jest udzielane do wysokości tych kwot w stosunku do towarów, które mogłyby być objęte takim zwolnieniem, gdyby były przywiezione oddzielnie.

Limity ilościowe 

Trzeba jednak pamiętać, że inaczej są określone zwolnienia z VAT dla towarów przywożonych w bagażu podręcznym dla używek: alkoholu i papierosów. Tutaj obowiązuje inny limit, nie wliczany do wcześniej wspomnianych limitów kwotowych.

Nie zapłacimy VAT od napojów alkoholowych, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat w ilości:

1 litr - napoje i wyroby spirytusowe o mocy powyżej 22 proc. oraz alkohol etylowy nieskażony o mocy 80 proc. i więcej lub
2 litry - alkohol i napoje alkoholowe o mocy nieprzekraczającej 22 proc.
4 litry - wina niemusujące
16 litrów - piwo

W przypadku wyrobów tytoniowych inne limity będą obowiązywały przy przywozie lotniczym lub morskim, a inne np. lądowym.

Zwolnione z VAT będą wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat w ilości:

200 sztuk - papierosy lub
100 sztuk - cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę), lub
50 sztuk - cygara lub
250 g - tytoń do palenia.

Mniejsze limity obowiązują, gdy zakupione w kraju niewspólnotowym wyroby tytonie przywozimy samochodem lub pociągiem. Zwolnione są wtedy wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat w ilości:

40 sztuk - papierosy lub
20 sztuk - cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę)lub
10 sztuk - cygara lub
50 g - tytoń do palenia

Sklepy wolnocłowe 

Ze zwolnień korzystają też towary nabyte w tzw. sklepach wolnocłowych - duty free. Handel w tych sklepach definiowany jest jako handel stosowany w ruchu podróżnych pomiędzy Unią Europejską a krajami trzecimi. W przypadku sprzedaży na statkach, jest on możliwy w rejsach z krajami trzecimi lub w rejsach między krajami Unii odbywających się z zawinięciem do krajów trzecich. Sprzedaż na pokładach statków towarów niewspólnotowych odbywa się po opuszczeniu obszaru celnego UE. Pasażerowie mogą korzystać ze zwolnienia z należności przywozowych tych towarów na podstawie wyżej podanych norm dla podróżnych. Jednak w takich przypadkach statki pasażerskie muszą wpłynąć do portu w kraju trzecim, a pasażerowie powinni mieć możliwość zejścia tam

CZYM JEST BAGAŻ OSOBISTY

Przez bagaż osobisty rozumie się cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium Polski, jak również bagaż, który przedstawi on później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo, które było odpowiedzialne za jego przewóz.