Prawo wspólnotowe sprzeciwia się odmowie obniżenia podatku dochodowego o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w innym państwie członkowskim – orzekł wczoraj Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie przeciwko Polsce (C-544/07). Trybunał podkreślił, że ograniczenie prawa do obniżenia podatku, takie jak przewidziane było w polskich przepisach, stanowi obiektywnie nieuzasadnione ograniczenie swobody przemieszczania się i pobytu.

Zgodnie z polskimi przepisami ustawy o PIT (które obowiązywały do 30 listopada 2008 r.) tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone na rzecz polskiej instytucji ubezpieczeniowej mogą być odliczone od podatku dochodowego.

Uwe Rüffler mieszkał i pracował w Niemczech, a następnie osiedlił się w Polsce, gdzie stale mieszka od 2005 roku jako emeryt. W chwili powstania sporu jedyny dochód Rüfflera obejmował dwa świadczenia rentowe otrzymywane w Niemczech: rentę zdrowotną podlegającą opodatkowaniu w tym państwie członkowskim oraz rentę zakładową wypłacaną przez spółkę Volkswagen, która podlegała opodatkowaniu w Polsce.

W 2006 roku Rüffler zwrócił się do polskich organów podatkowych o obniżenie podatku dochodowego, któremu podlega w Polsce z tytułu renty zakładowej otrzymywanej w Niemczech, o kwotę zapłaconych w Niemczech składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponieważ jego wniosek został oddalony, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który zwrócił się do ETS z pytaniem dotyczącym zgodności ograniczenia prawa do obniżenia podatku z prawem wspólnotowym.

Trybunał stwierdził, że takie unormowania jak te wynikające z prawa polskiego, które nie pozwalały na odliczenie zagranicznych składek ubezpieczeniowych, naruszały prawo wspólnotowe.

Wyrok ETS w sprawie Uwe Rüffler/ dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (C-544/07)