Szczegółowe zasady wystawiania faktur reguluje rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337).

Dwa wyjątki od reguły

Zgodnie z jego przepisami wszystkie faktury muszą zawierać tylko datę wystawienia, natomiast podawanie daty sprzedaży nie jest już bezwzględnie konieczne. Warto w tym miejscu przypomnieć, że do 30 grudnia 2008 r. obie te daty musiały być na fakturze wykazane.W dwóch przypadkach data sprzedaży musi być jednak podana. Pierwszy, gdy data sprzedaży różni się od daty wystawienia faktury. Datą wystawienia zawsze jest dzień, miesiąc i rok faktycznego wystawienia faktury. Natomiast datą sprzedaży jest, co do zasady, dzień wydania towaru lub wykonania usługi. Zatem data sprzedaży różni się od daty wystawienia faktury, jeśli faktura jest wystawiana w innym dniu niż dzień wydania towaru lub wykonania usługi. Drugi przypadek występuje wówczas, gdy faktura dokumentuje sprzedaż o charakterze ciągłym. W takiej sytuacji na fakturach podawany jest miesiąc i rok dokonania sprzedaży.

Zmiana w rozporządzeniu dotyczy również rezygnacji z obowiązku wykazywania symbolu PKWiU (lub przepisu ustawy o VAT bądź rozporządzenia wykonawczego) w przypadku sprzedaży opodatkowanej obniżonymi stawkami VAT. Obecnie, zgodnie z par. 5 ust. 7 rozporządzenia, obowiązek ten dotyczy tylko czynności zwolnionych od podatku. Natomiast jeśli podatnik stosuje obniżone stawki VAT, a więc 7 proc., 3 proc. lub 0 proc., nie musi już podawać symbolu PKWiU lub innej podstawy obniżenia stawki.

Przepisy unijne na fakturze

Od 1 grudnia 2008 r. podatnicy mogą na wystawianych fakturach wskazywać również przepisy unijne. Możliwość taka istnieje przy podawaniu podstawy zastosowania zwolnienia zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r.). Drugi przypadek dotyczy faktur VAT marża.

W przypadku szczególnej procedury marży przy świadczeniu usług turystyki można zastosować odesłanie do art. 306 dyrektywy, a przy szczególnej procedurze marży w zakresie dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków można powołać się na art. 313 dyrektywy.