Podatniczka jest osobą niepełnosprawną. W 2008 roku dojeżdżała na zabiegi rehabilitacyjne swoim samochodem, choć kierowcą był jej brat, bo podatniczka jest niepełnosprawna ze względu na bardzo dużą wadę wzroku. Jednocześnie w ubiegłym roku podatniczka opłacała przewodnika, który pomagał jej w codziennym życiu. Nie wie jednak, czy może w rocznym PIT za 2008 rok uwzględnić podwójny limit ulgi rehabilitacyjnej, tzn. za dojazdy na zabiegi w wysokości 2280 zł i za opłacanie przewodnika w wysokości 2280 zł.

Oczywiście podatniczka ma taką możliwość, jeśli w 2008 roku faktycznie poniosła wydatki w związku z dojazdami na zabiegi rehabilitacyjne i na opłacanie przewodnika.

Zgodnie z art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy, którzy są osobami niepełnosprawnymi (lub mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne), mają prawo odliczyć od swojego dochodu m.in. wydatki na:

● opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,

● używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Zatem w naszym przypadku w rocznym PIT podatniczka może pomniejszyć swój dochód o 4560 zł (2 x 2280 zł = 4560 zł). Warto dodać, że wydatków limitowanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnicy nie muszą w sposób szczególny dokumentować. Jednak w sytuacji gdy urząd skarbowy poprosi podatnika o potwierdzenie poniesionych wydatków, podatnik może przedstawić np. kartę zabiegową - która potwierdzi korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych i ponoszenie wydatków na dojazdy. W przypadku przewodnika takim dowodem może być np. potwierdzenie wpłaty pieniędzy dla przewodnika lub jego oświadczenie.