INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jakie konsekwencje podatkowe ma nieodpłatne wypożyczenie pojazdu klientowi zainteresowanemu jego zakupem.

Jeżeli podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z nieodpłatnym świadczeniem usług, to nie obciąża tej usługi podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają zatem co do zasady tylko te nieodpłatnie świadczone usługi, w związku z którymi podatnik odliczył podatek naliczony zawarty w zakupach. Przy czym, aby takie nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu, usługi te nie powinny stanowić usług związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

W analizowanej przez warszawską izbę sytuacji świadczone są usługi nieodpłatnego wypożyczenia pojazdu klientowi zainteresowanemu jego zakupem na okres nawet jednego miesiąca przez podmiot zajmujący się komercyjnie sprzedażą takich pojazdów. Zdaniem izby w tym przypadku nie można mówić o takim świadczeniu usługi, że jest ona związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Świadczenie takiej usługi nie wynika z istoty prowadzonego przedsiębiorstwa, lecz stanowi usługę samą w sobie, która z chęci przedsiębiorcy stała się nieodpłatna (umowa wypożyczenia nie nakłada na klienta żadnych zobowiązań co do zakupu przedmiotowego pojazdu). O usłudze związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa można by mówić wtedy, gdyby funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez świadczenia takiej usługi nie byłoby możliwe. Usługa nieodpłatnego wypożyczenia pojazdu w powstałych okolicznościach, gdy wypożyczenie może objąć okres nawet do jednego miesiąca, stanowi przedmiot działalności, nie jest zaś związana z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa jako takiego.

Wprowadzenie zatem rozwiązania polegającego na zwolnieniu od podatku od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia usługi wypożyczenia pojazdu byłoby niezgodne z przepisami unijnymi i stanowiłoby nieuprawnioną ingerencję w zasady opodatkowania określone ustawą o podatku od towarów i usług.

Ważne!

Przez opodatkowaną dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

22 proc. wynosi stawka VAT od usług wypożyczania aut

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 marca 2009 r. (nr IPPP2/443-82/09-2/AS).