ORZECZENIE

Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma wydać dzisiaj wyrok w sprawie C-426/07 (Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku przeciwko D. Krawczyńskiemu), w której WSA w Białymstoku zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym (wstęp- nym) o wykładnię przepisów szóstej dyrektywy VAT. Watpliwości, które ma rozstrzygnąć Trybunał, dotyczą przepisów polskiej ustawy o podatku akcyzowym zobowiązujących do zapłaty akcyzy, gdy nastąpi sprzedaż samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju.

W spornej sprawie organy celne (właściwe dla poboru akcyzy) stwierdziły, że osoba po dokonaniu sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją w Polsce stała się podatnikiem podatku akcyzowego. Powinna więc zadeklarować i uregulować należny podatek akcyzowy z tytułu dokonanej sprzedaży.

Wątpliwości WSA w Białymstoku wzbudziło zagadnienie, czy polski podatek akcyzowy, który opodatkowuje każdą sprzedaż samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju, może być uznany za formę niedozwolonego podatku obrotowego w rozumieniu szóstej dyrektywy VAT.

Przepisy art. 33 ust. 1 szóstej dyrektywy VAT umożliwiają państwom członkowskim dalsze stosowanie oraz wprowadzanie opłat i podatków pośrednich, jednak podatki te nie mogą mieć charakteru podatku obrotowego i nie mogą powodować w handlu między państwami członkowskimi powstania wymogów formalnych związanych z przekraczaniem granicy.

UE

Wykładnia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości przepisów szóstej dyrektywy ma umożliwić sądowi ustalenie, czy redakcja przepisów ustawy o podatku akcyzowym może wskazywać na obecność w konstrukcji polskiego podatku akcyzowego podstawowych cech podatku obrotowego.