MAGDALENA PTAK

partner HLB Frąckowiak i Wspólnicy

Obowiązek podatkowy do celów VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Stosuje się to odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi. Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zadatek, zaliczkę, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

W związku z powyższym na podstawie wpłaconej zaliczki sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT w wysokości otrzymanej zaliczki. Podobnie wygląda sytuacja dotycząca zakupu środków trwałych. Po wpłaceniu zaliczki otrzymamy od sprzedawcy fakturę zaliczkową. Załóżmy, iż nabywca wpłacił zaliczkę na zakup środka trwałego w wysokości 12 200 zł. Ujęcie operacji gospodarczych będzie następujące:

1 Przelew zaliczki na konto sprzedawcy: Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” - 12 200 zł, Ma konto 13 „Rachunek bankowy” - 12 200 zł,

2. Faktura VAT wystawiona przez sprzedawcę: Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” - wartość brutto zaliczki 12 200 zł, Wn konto 22 „VAT naliczony, podlegający odliczeniu” - VAT naliczony 2200 zł, Wn konto 206 „Zaliczki wypłacone dostawcom” - wartość netto zaliczki 10 000 zł.

W przypadku gdy przekazana zaliczka do dnia bilansowego nie ma pokrycia w zrealizowanych robotach lub dostarczonych towarach, wówczas wartość netto przekazanej zaliczki na środki trwałe prezentowana jest w aktywach bilansu w pozycji A.II.3 jako zaliczki na środki trwałe w budowie.

Jeżeli z różnych przyczyn nie dojdzie do wykonania umowy dotyczącej dostawy danego środka trwałego, a w związku z tym towar nie zostanie dostarczony, a usługa nie zostanie wykonana, to sprzedawca jest zobowiązany zwrócić nabywcy wartość zaliczki. W omawianym przypadku zwrot zaliczki ma miejsce w miesiącu następnym. W momencie zwrotu zaliczki sprzedawca wystawia fakturę korygującą.Ujęcie operacji gospodarczych będzie następujące:

1. Faktura korygująca dotycząca zwrotu zaliczki: Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” - wartość brutto zaliczki 12 200 zł, Ma konto 22 „VAT naliczony, podlegający odliczeniu” - VAT naliczony 2 200 zł, Ma konto 206 „Zaliczki wypłacone dostawcom” - wartość netto zaliczki 10 000 zł.

2. Zwrot zaliczki na rachunek bankowy nabywcy: Wn konto 13 „Rachunek bankowy” - 12 200 zł, Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” - 12 200 zł.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 19 ust. 1-5 i ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■  Art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).