Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Dochody polskie i zagraniczne podlegają więc kumulacji i od nich należy obliczyć podatek według skali obowiązującej w Polsce.

Dwa warunki

Istnieją jednak dwa warunki, które będą decydowały o obowiązku kumulacji dochodu i rozliczeniu z polskim fiskusem. Pierwszy z nich to miejsce zamieszkania. Tylko Polak, który ma miejsce zamieszkania w Polsce, będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

• posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) lub

• przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Drugi warunek, który wpływa na opodatkowanie całości zagranicznych dochodów w Polsce, związany jest z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą przez Polskę z danym krajem. Ściślej, znaczenie ma metoda o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta w danej umowie. Niestety w przypadku Belgii jest to niekorzystna dla Polaka (inaczej niż w Irlandii czy Wielkiej Brytanii) tzw. metoda proporcjonalnego odliczenia.

Proporcjonalne odliczenie

Jeżeli podatnik osiąga także dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium naszego kraju, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu tzw. metody wyłączenia z progresją (tak jest w przypadku Belgii) lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski.

Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się wtedy kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Jest to typowa metoda proporcjonalnego odliczenia, która obowiązuje przy rozliczeniu dochodów uzyskanych w Belgii.

Zeznanie roczne

Polski podatnik powinien złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykaże dochody belgijskie i polskie, oraz obliczyć należny podatek według skali polskiej. Do złożenia zeznania będzie zobowiązany Polak, który zarówno uzyskał w roku polskie i belgijskie dochody, jak i ten, który utrzymywał się tylko z pracy w Belgii.

Rozliczenia należy dokonać do końca kwietnia na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. W załączniku podaje się nazwę kraju, z którego otrzymywaliśmy dochody, uzyskany dochód oraz kwotę zapłaconego za granicą podatku.

Ważne!

Przychód osiągany za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, o kwotę odpowiadającą 30 proc. równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicą