Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Został skierowany do Sejmu. Ministerstwo Gospodarki proponuje wprowadzenie sukcesji podatkowej do przepisów o akcyzie. Czy brak takiej sukcesji to duży problem dla przedsiębiorców?

Tak, to bardzo duży problem. Żeby prowadzić działalność dotyczącą produktów opodatkowanych akcyzą, trzeba uzyskać różnego rodzaju zezwolenia, które są wydawane w formie decyzji administracyjnej. Na przykład przedsiębiorca, który produkuje paliwo, alkohole czy papierosy, musi mieć zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Zgodnie z obecnymi przepisami, jeżeli chciałby się przekształcić, zmienić formę prawną, wówczas musi uzyskać nowe zezwolenie, tak jakby rozpoczynał działalność na nowo. Podmiot, który powstanie na skutek przekształcenia, nie może tak po prostu kontynuować działalności. W praktyce bardzo ciężko jest zgrać zmiany w czasie: cofnięcie zezwoleń dotyczących starej firmy i uzyskanie zezwoleń dla nowej – tak aby nie dopuścić do powstania zobowiązań podatkowych w akcyzie.

Czy trudno jest uzyskać nowe zezwolenia?

Tak, celnicy będą chcieli sprawdzić, czy spełnione zostały warunki do wydania nowego zezwolenia. Często np. twierdzą, że muszą przeprowadzić urzędowe sprawdzenie, które polega na tym, że lokalny organ podatkowy ponownie kontroluje miejsce, urządzenia i infrastrukturę w celu potwierdzenia, że dana lokalizacja nadaje się do prowadzenia działalności i zapewnia warunki do wykonywania kontroli. Nowy podmiot musi również dokonać zgłoszenia rejestracyjnego i rozpocząć prowadzenie ewidencji akcyzowej. Jeżeli nie dochodzi do sukcesji i firma występuje o nowe zezwolenie, to musi też złożyć nowe zabezpieczenie akcyzowe, czyli uzyskać nową gwarancję bankową, ubezpieczeniową, wpłacić gotówkę. Okazuje się też, że o ile stary podmiot mógł korzystać z pewnych preferencji w stosowaniu zabezpieczenia akcyzowego, gdyż dostał zgodę naczelnika na zwolnienie z zabezpieczenia, zmniejszenie kwoty zabezpieczenia (zabezpieczenia ryczałtowe) lub złożenie zabezpieczenia w formie weksla, o tyle nie dotyczy to nowego przedsiębiorstwa. Co więcej, w jego przypadku preferencje takie mogą być niedopuszczalne na gruncie przepisów ustawy o akcyzie.

Czy jeżeli przedsiębiorca akcyzowy nie przekształca się, ale zmienia miejsce prowadzenia działalności, to również musi uzyskiwać nowe zezwolenie?

Tak, zmiana miejsca prowadzenia działalności wywołuje ten sam skutek. Trzeba wystąpić o nowe zezwolenie.

Wprowadzenie sukcesji akcyzowej sprawi, że problemy związane z przekształcaniem się przedsiębiorców akcyzowych zostaną rozwiązane?

Wydaje się, że tak. Następca prawny będzie mógł korzystać ze wszystkim zezwoleń, które uzyskał podmiot przekształcany. Dodatkowo w projekcie ustawy przewidziano więcej uproszczeń. Przede wszystkim po zmianach podmiot przekształcany będzie mógł przekazać następcy znaki akcyzy. Nie trzeba będzie tak jak obecnie zwracać znaków organom celnym i występować o nowe. Ponadto uproszczeniem dla wszystkich będzie to, że przedsiębiorca prowadzący skład podatkowy nie będzie musiał informować naczelnika o wyprowadzaniu ze składu wyrobów, które są zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, bo są przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu.