Zagraniczni turyści przesyłają do NBP skargi na praktyki polskich kantorów. Zarzuty dotyczą przede wszystkim wprowadzającego w błąd sposobu prezentowania kursów wymiany walut. Czy NBP może wpłynąć na działania przedsiębiorców?

Regulacje prawne nie nakładają na przedsiębiorców żadnych ograniczeń w zakresie ustalania kursów transakcji kupna i sprzedaży walut. W związku z tym ich stosowanie nie podlega kontroli Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z art. 33 ustawy z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. nr 141, poz. 1178 z późn. zm.) prezes Narodowego Banku Polskiego wykonuje kontrolę podmiotów prowadzących działalność kantorową, sprawdzając, czy przedsiębiorca prowadzi ją zgodnie z warunkami określonymi w tej ustawie i przepisach szczególnych, tj. rozporządzeniu ministra finansów z 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych (Dz.U. nr 219, poz. 2220).

Czy jakieś kontrole już zostały przeprowadzone?

Owszem. W związku z wpływającymi do NBP skargami na działalność kantorów należących do spółki z o.o. Interchange Poland z siedzibą w Warszawie we wszystkich 11 kantorach należących do tego przedsiębiorcy (mieszczących się na terenie Warszawy, Krakowa i Gdańska) zostały przeprowadzone kontrole w zakresie przestrzegania przepisów.

W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości dających podstawę do zastosowania sankcji wynikającej z art. 71 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) i wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności oraz wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru.

A co z dobrymi praktykami rynkowymi? Właściciele kantorów o nich zapomnieli?

NBP skierował do zarządu spółki pismo, w którym zwrócił uwagę, że nastąpiło stosowanie praktyk rynkowych sprzecznych z dobrymi obyczajami (na co wskazywali klienci w skargach skierowanych do NBP), które w istotny sposób zniekształcają lub mogą zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy lub w jej trakcie.

W odpowiedzi pan Lionel Coron, członek zarządu Interchange Poland zobowiązał się w imieniu spółki do dołożenia wszelkich starań, aby klienci nie czuli się rozczarowani po dokonaniu transakcji, zadeklarował, że sytuacje opisane w skargach nie będą się powtarzały.

O skargach na działalność skontrolowanego przedsiębiorcy NBP poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest właściwy w przypadku naruszania przez przedsiębiorców przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.