Kiedy polski podatnik może złożyć wniosek o zwrot VAT?

Gdy kupił w państwie członkowskim UE towary bądź usługi, które wykorzystał do działalności opodatkowanej VAT. Podatek od towarów i usług zapłacony przez niego przy zakupie w tamtym państwie podlega zwrotowi.

Do końca 2009 roku podatnik miał prawo ubiegać się o zwrot podatku za pomocą wniosku składanego w administracji podatkowej państwa, gdzie został naliczony podatek. W przypadku niektórych państw (w tym Polski) przepisy pozwalały organom podatkowym prowadzić postępowanie latami. Co się zmieniło od początku roku?

Aby uprościć mechanizm zwrotu i skrócić okres oczekiwania na zwrot podatku, została uchwalona Dyrektywa Rady 2008/9/WE określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w Dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom mającym siedzibę w innym państwie członkowskim niż państwo zwrotu.

Jak złożyć wniosek?

Podatnik kieruje elektroniczny wniosek o zwrot podatku do państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę, za pośrednictwem portalu elektronicznego utworzonego przez to państwo. Następnie wniosek jest przekazywany do administracji podatkowej właściwego państwa członkowskiego UE.

Ile trzeba czekać na zwrot?

Zwrot VAT powinien nastąpić w ciągu czterech miesięcy od otrzymania wniosku przez administrację podatkową tego państwa.

W Polsce podatnicy składają wniosek o zwrot VAT za pośrednictwem właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który przekazuje go do państwa członkowskiego. Czy tak?

Tak. Od 1 stycznia 2010 r. w portalu internetowym e-Deklaracje znajduje się interaktywny formularz VAT-REF służący do składania wniosku o zwrot VAT. Wypełniony formularz – przed wysłaniem – powinien zostać podpisany tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny potwierdzony kwalifikowanym certyfikatem stanowi dowód tego, że złożyła go osoba, na którą wystawiono certyfikat. Kwalifikowane certyfikaty wydają komercyjne podmioty spełniające warunki wskazane w ustawie.

Kwalifikowany certyfikat powinien identyfikować osobę fizyczną poprzez jej imię, nazwisko, nazwę kraju lub (w zależności od kategorii certyfikatu) numer seryjny, tj. PESEL bądź NIP.